Sökning: "first-level manager"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden first-level manager.

 1. 1. Att peka med hela handen Om arbetsvillkor och kön bland första linjens chefer

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Britt-Inger Keisu; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; leadership; first-level manager; gender; doing gender perspective; case study; working conditions; sexual harassment; discrimination; organizational structure; organizational culture; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : Historically, leadership research has focused on managers’ characteristics and behavior, their leadership style and its implications for a business’s success. In contrast, this dissertation examines how working conditions in the workplace affect first-level managers’ everyday work, their possibilities to practice leadership, and consequently their leadership style. LÄS MER

 2. 2. Att gestalta och omgestalta sitt ledarskap: Verksamhetsnära chefer inom kommunal omsorgsverksamhet reflekterar över chefsroll och arbetets innehåll

  Detta är en avhandling från Lunds universitet, Institutionen för psykologi

  Författare :Marie-Louise Österlind; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; leadership; Social care; role; worksituation; dilemmas; constructivist; phenomenology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen utforskar vad det innebär att vara verksamhetsnära chef i en svensk kommunal omsorgsorganisation. Det forskningsprojekt som utgör avhandlings empiriska bas tillkom för att de medverkande cheferna upplevde att de hade en svår arbetssituation. LÄS MER

 3. 3. Rättfärdigade prioriteringar - en kvalitativ analys av hur personal i äldreomsorgen hanterar motstridiga verksamhetslogiker

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Health and Welfare

  Författare :Anette Lundin; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Eldercare; personnel; logics; accounts; professional identity; qualitative method;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att äldreomsorgspersonal kämpar med två typer av logiker: en ekonomisk logik och en omsorgslogik. Även om båda logikerna behövs för att skapa god omsorg så utmanar de varandra. Dessa utmaningar kommer till uttryck i omsorgspraktiken där personalen ställs in för val och måste göra prioriteringar. LÄS MER

 4. 4. Rättfärdigade prioriteringar en kvalitativ analys av hur personal i äldreomsorgen hanterar motstridiga verksamhetslogiker

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Health and Welfare

  Författare :Anette Lundin; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Eldercare; personnel; logics; accounts; professional identity; qualitative method; Äldreomsorg; personal; logiker; förklarbarhet; professionell identitet; kvalitativ metod; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation aims at contributing to social scientific knowledge about prevailing prioritizations in eldercarepractice by looking at an economic and a caring logic, and how these logics are overlapping, contradictory or comein conflict with each other. A more concrete aim is to understand how the personnel describe their work with orfor balance between the logics and their justifications prioritizations made in the care of older persons. LÄS MER