Sökning: "filmteori"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet filmteori.

 1. 1. Trans Cinema and Its Exit Scapes : A Transfeminist Reading of Utopian Sensibility and Gender Dissidence in Contemporary Film

  Författare :Wibke Straube; Cecilia Åsberg; Nina Lykke; Lann Hornscheidt; Susan Stryker; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Transgender studies; transfeminism; queer; gender; feminism; multisensorial cinema; haptic spectatorship; touch; hearing; seeing; exit scapes; sensible cinematic intra-activity; Trans Cinema; visual cultural studies; film theory; Transstudier; transfeminism; queer; genus; feminism; multisensorisk film; haptic spectatorship; beröring känsel; hörsel; seende; exit scapes; sensible cinematic intra-activity; trans cinema; visuella kulturstudier; filmteori;

  Sammanfattning : Trans Cinema and its Exit Scapes offers a critical and creative intervention into cultural representations of gendered body dissidence in contemporary film. The study argues for the possibility of finding spaces of “disidentification”, so-called “exit scapes” within the films. LÄS MER

 2. 2. Det figurala och den rörliga bilden : Om estetik, materialitet och medieteknologi hos Jean Epstein, Bill Viola och Artintact

  Författare :Karl Hansson; Astrid Söderbergh Widding; Dan Karlholm; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Estetik; visuell kultur; filmteori; videokonst; digitala medier; det figurala; haptisk visualitet; Jean Epstein; Bill Viola; Artintact; Film; Filmvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation is a comparative study of the concept of the figural in relation to moving images with three case studies on filmmaker and writer Jean Epstein (1897-1953), video artist Bill Viola (1951-) and the cd-rom art magazine Artintact 1-5 (1994-1999). The conceptually focused case studies also enable a comparison between the different media technologies of film, video and new digital media. LÄS MER

 3. 3. Bildets oppløsning : filmens bevegelse i historisk og teoretisk perspektiv

  Författare :Trond Lundemo; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Godard; Jean-Luc; 1930-; Welles; Orson; 1915-1985.; Eisenstein; Sergej; 1898-1948; Filmteori; Kinematograf; Montage; Montage-- film;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Mellan rummen : en studie i Gilles Deleuzes kritik av filmens representationsontologi

  Författare :Seppo Luoma-Keturi; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Motion pictures Philosophy; Deleuze; Gilles; 1925-1995; Filmteori; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Science.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Det förflutna är ett främmande land : Medierade minnen av Jugoslavien i postjugoslavisk dokumentärfilm

  Författare :Sanjin Pejkovic; Filmvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; film; Jugoslavien; Josip Broz Tito; film och minne; filmteori; Nationalism;

  Sammanfattning : I samband med det forna Jugoslaviens upplösning, under och efter de krig som kom att dominera mediebilder av området, har det gjorts dokumentärfilmer som på olika sätt berört det tragiska efterspelet av Josip Broz Titos och landets död. Jugoslaviens kollaps var en historisk händelse av stor betydelse för de individer och det kollektiv som utgjorde landet, men också för regionen, för Europa och världen. LÄS MER