Sökning: "filmteori"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet filmteori.

 1. 1. Trans Cinema and Its Exit Scapes A Transfeminist Reading of Utopian Sensibility and Gender Dissidence in Contemporary Film

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Wibke Straube; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Transgender studies; transfeminism; queer; gender; feminism; multisensorial cinema; haptic spectatorship; touch; hearing; seeing; exit scapes; sensible cinematic intra-activity; Trans Cinema; visual cultural studies; film theory; Transstudier; transfeminism; queer; genus; feminism; multisensorisk film; haptic spectatorship; beröring känsel; hörsel; seende; exit scapes; sensible cinematic intra-activity; trans cinema; visuella kulturstudier; filmteori;

  Sammanfattning : Trans Cinema and its Exit Scapes är en kritisk och kreativ intervention med fokus på kulturella representationer av kroppar som bryter mot en könsbinär ordning i samtida film. Studien argumenterar för möjligheten att hitta utrymmen för “disidentification”, så kallade “exit scapes” inom filmerna. LÄS MER

 2. 2. Det figurala och den rörliga bilden Om estetik, materialitet och medieteknologi hos Jean Epstein, Bill Viola och Artintact

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Karl Hansson; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Estetik; visuell kultur; filmteori; videokonst; digitala medier; det figurala; haptisk visualitet; Jean Epstein; Bill Viola; Artintact; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation is a comparative study of the concept of the figural in relation to moving images with three case studies on filmmaker and writer Jean Epstein (1897-1953), video artist Bill Viola (1951-) and the cd-rom art magazine Artintact 1-5 (1994-1999). The conceptually focused case studies also enable a comparison between the different media technologies of film, video and new digital media. LÄS MER

 3. 3. Bildets oppløsning : filmens bevegelse i historisk og teoretisk perspektiv

  Detta är en avhandling från Oslo : Spartacus

  Författare :Trond Lundemo; Stockholms universitet.; [1996]
  Nyckelord :Godard; Jean-Luc; 1930-; Welles; Orson; 1915-1985.; Eisenstein; Sergej; 1898-1948; Filmteori; Kinematograf; Montage; Montage-- film;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Mellan rummen en studie i Gilles Deleuzes kritik av filmens representationsontologi

  Detta är en avhandling från Stockholm : Filmvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Seppo Luoma-Keturi; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Science.; Motion pictures Philosophy; Deleuze; Gilles; 1925-1995; Filmteori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Det förflutna är ett främmande land : Medierade minnen av Jugoslavien i postjugoslavisk dokumentärfilm

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculties of Humanities and Theology

  Författare :Sanjin Pejkovic; Lund University.; Lunds universitet.; [2019-02-09]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; film; Jugoslavien; Josip Broz Tito; film och minne; filmteori; Nationalism;

  Sammanfattning : I samband med det forna Jugoslaviens upplösning, under och efter de krig som kom att dominera mediebilder av området, har det gjorts dokumentärfilmer som på olika sätt berört det tragiska efterspelet av Josip Broz Titos och landets död. Jugoslaviens kollaps var en historisk händelse av stor betydelse för de individer och det kollektiv som utgjorde landet, men också för regionen, för Europa och världen. LÄS MER