Sökning: "film samhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden film samhälle.

 1. 1. Genetik i fiktion

  Författare :Andreas Gunnarsson; Johan Fornäs; Jan-Erik Hagberg; Jenny Sundén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Genetik i massmedia; Narration; Fiktion; Teknik och kultur; Vetenskap och kultur; Technology and culture; Teknik och kultur;

  Sammanfattning : This licentiate’s thesis is concerned with how genetics is depicted and used in fictional stories. From a perspective that combines science and technology studies with cultural studies, it analyses narratives that deal with, or contain images of, genetics and gene technology. LÄS MER

 2. 2. Interactions of Biopolymers and Metalcomplexes at Biological Interfaces

  Författare :Jildiz Hamit Eminovski; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Mucin; BSM; Microthrix parvicella; polyaluminium chloride; ellipsometry; QCM-D; AFM;

  Sammanfattning : The present work concerns interaction between biopolymers at interfaces. Examples from real systems such as saliva and bacterial surfaces as well as model systems have been studied. LÄS MER

 3. 3. In vitro and in vivo studies of salivary films at solid/liquid interfaces

  Författare :Ida Svendsen; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; saliva; proteins; adsorption; ellipsometry; gel electrophoresis;

  Sammanfattning : A conditioning film, the pellicle, of which many salivary proteins areimportant constituents, covers the surfaces present in the mouth. The pellicleforms in a selective adsorption process, and it has protective and lubricatingfunctions as well as an influence on the adherence of oral microbes thatultimately leads to the development of dental plaque. LÄS MER

 4. 4. Skapandets rätt : ett kulturvetenskapligt perspektiv på den svenska upphovsrättens historia

  Författare :Martin Fredriksson; Johan Fornäs; Martin Kylhammar; Jon Bing; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Copyright; authorship; Michel Foucault; law literature; history of law; history of literature; Upphovsrätt; författarroller; Michel Foucault; rätt och litteratur; rättshistoria; litteraturhistoria; mediehistoria; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The Rights of Creativity is a study of Swedish copyright history from the birth of Sweden’s first copyright legislation in the early 19th century to the passing of the current law in 1960. As the title suggests, the law is regarded as part of a wider cultural context and the dissertation moves beyond the borders of legal history and analyses the law in relation to the history of literature, film, television and other media that partly reflect and partly intersect with the legislative process. LÄS MER

 5. 5. Det våras för journalisten : Symboler och handlingsmönster för den svenska pressens medarbetare från 1870-tal till 1930-tal

  Författare :Johan Jarlbrink; Martin Kylhammar; Tom Olsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Media history; press history; cultura! history; journalist; role; representation; journalistic field; narratives; 19th century; 20th century; Sweden; Mediehistoria; presshistoria; kulturhistoria; journalist; roll; representation; journalistikens fält; berättelser; sekelskiftet 1900; Sverige; History and philosophy subjects; Historisk-filosofiska ämnen;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att analysera hur den svenska pressens medarbetare representerades i olika medier från 187o-talet till 193o-talet, hur och varför representationerna förändrades, och hur tidningsrnedarbetare förhöll sig till dem. Representationerna av tidningsrnedarbetare i romaner, noveller, film, presshistoriska arbeten, debatter och karikatyrer formade bilden av yrket i offentligheten. LÄS MER