Sökning: "fenomenologi pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden fenomenologi pedagogik.

 1. 1. Kreativitetens kännetecken : En fenomenologisk studie

  Författare :Judit Simon; Gunnar Karlsson; Döös Marianne; Hemlin Sven; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; creativity; group creativity; phenomenology; life-world; meaning perspective; meaning structure; complexity; kreativitet; gruppkreativitet; fenomenologi; livsvärld; meningsperspektiv; meningsstruktur; komplexitet; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Creativity is highly sought after in our society, but that is far from obvious what is really meant by it. Many researchers in the field of creativity stress the lack of clarity, and it is described as a divided felt. The aim of this thesis is to clarify the meaning structure of the phenomenon of creativity, i.e. LÄS MER

 2. 2. Critical Thinking in Scholarship: : Meanings, Conditions and Development

  Författare :Eva Brodin; Lennart Svensson; Åsa Lindberg-Sand; Pedagogik; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; critical thinking; scholarship; higher education; hermeneutic phenomenology; epistemology; educational philosophy; history of philosophy; Education; Pedagogik; Theory of science; Vetenskapsteori; Pedagogik; Pedagogics; Pedagogy and didactics; Fenomenologi; Phenomenology; Hermeneutic Phenomenology; Higher Education; Critical Thinking; Scholarship; didaktik;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore the phenomenon of critical thinking in scholarship as regards its meanings, conditions, and development using a hermeneutic phenomenological approach. This exploration takes its departure in ancient Greece, following a historical movement of the phenomenon up to present day perspectives on critical thinking, revealing a range of different meanings and conditions. LÄS MER

 3. 3. En elev - en dator : kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan

  Författare :Håkan Fleischer; Lars Naeslund; Thomas Karlsohn; Elsie Anderberg; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Sciences; Educational Sciences; Pedagogy; Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Pedagogik; One-to-one; knowledge formation; knowledge qualities; phenomenology; phenomenography; knowledge society; stretched knowledge; performative knowledge; En-till-en; kunskapsbildning; kunskapskvalitet; fenomenologi; fenomenografi; kunskapssamhälle; stretchad kunskap; performativ kunskap; Pedagogik; Pedagogics; En-till-en;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar införande av varsin dator till elever och lärare, här kallat en-till-en. Syftet är att bidra med kunskap om hur en-till-en påverkar lärande. Särskilt fokus ligger på kunskapsproduktionens karaktär och kvalitet och på förhållanden i den svenska skolan. LÄS MER

 4. 4. Toddlers as social actors in the Swedish preschool

  Författare :Ingrid Engdahl; Ann-Christin Cederborg; Peg Lindstrand; Susan Danby; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; toddlers; one year olds; preschool; play; interaction; friendship; communication; phenomenology; social person; agency; småbarn; toddlare; ettåringar; förskola; lek; interaktion; vänskap; kommunikation; fenomenologi; social person; Education; Pedagogik; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis focuses on interaction among young toddlers during their second year of life in a Swedish preschool. The overall aim of this thesis was to explore interaction, communication and the creation of friendship between the young children during self initiated play activities. LÄS MER

 5. 5. Liv och lärande i gymnasieskolan : En studie om elevers och lärares erfarenheter i en liten grupp på gymnasieskolans individuella program

  Författare :Martin Hugo; Glenn Hultman; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; Upper secondary school; Pupils; Teachers; Slow learners; Phenomenology; Education; Gymnasieskolan; Elever med ofullständiga betyg; Individuella programmet; Fenomenologi; Livsvärlden; Deltagande observation; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att förstå och beskriva sju elevers och tre lärares erfarenheter av skolan under deras treåriga gymnasietid tillsammans. Målet är att kunna utveckla kunskap om hur gymnasieskolan ska kunna möta behovet hos elever som lämnar grundskolan med ofullständiga betyg. LÄS MER