Sökning: "fenomenografisk didaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden fenomenografisk didaktik.

 1. 1. Fenomenografisk didaktik : Göteborg Studies In Educational Sciences 63

  Författare :Tomas Kroksmark; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Nuets didaktik : förskolans lärare talar om läroplan för de yngsta

  Författare :Agneta Jonsson; Ingrid Pramling Samuelsson; Pia Williams; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förskola; läroplan; arbetsformer;

  Sammanfattning : Studien som ligger till grund för detta licentiatarbete syftar till att utveckla kunskap om hur den läroplan för de yngsta ser ut så som den beskrivs av förskolans lärare. Fokus läggs på den beskrivna läroplanens innehåll och arbetsformer och på vad som karakteriserar verksamheten för de yngsta barnen i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Uppfattningar av god omvårdnad : - en fenomenografisk studie

  Författare :Maud Söderlund; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vårdvetenskap; vård; omvårdnad; fenomenografi; uppfattningar; sjuksköterskor; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : I den svenska lagstiftningen (Hälso- och sjukvårdslagen, 1983, 1985) som reglerar hälso- och sjukvårdens verksamhet framhålls humanistiska värderingar. Den vårdideologi som gäller i Sverige är att kunna vårda utifrån en helhetssyn. Sjuksköterskorna som ansvariga för omvårdnad, dvs. LÄS MER

 4. 4. Lyhördhet : studenters uppfattning av lyhördhet i omvårdnad och utbildning

  Författare :Bodil Frisdal; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lyhördhet; true presence; open mind; intuition; empathy; learning; nursing education; process; wholeness; pedagogy; Pedagogy and didactics; nursing care; sensitive awareness; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The word lyhördhet has its origin in Danish and exists only in the Nordic languages. In this summary the Swedish word is used in italics without translation. LÄS MER

 5. 5. Hälsopedagogik i sjuksköterskeutbildningen

  Författare :Heléne Ivarsson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; didaktik; Pedagogik; Pedagogy and didactics; teachers and students conceptions.; phenomenography; nursing education; Contextual analysis; health pedagogy; Psychology; Psykologi; General practice; medical training; Allmän medicinsk utövning; medicinsk utbildning;

  Sammanfattning : This study is about health pedagogy in nursing education. The main purpose is to describe health pedagogy in the context of nursing education and to increase the understanding for the subject. LÄS MER