Sökning: "female teacher education tradition"

Hittade 1 avhandling innehållade orden female teacher education tradition.

  1. 1. Från samhällsmoder till forskarbehörig lärare : kontinuitet och förändring i en lokal förskollärarutbildning

    Författare :Britt Tellgren; Agneta Linné; Sangeeta Bagga-Gupta; Jan-Erik Johansson; Örebro universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pre-school teacher education; female teacher education tradition; collective memory; knowledge culture; changes in pre-school teacher education.; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

    Sammanfattning : From Mother of Society to a Teacher Qualified for Post-graduate Studies – Continuity and Change in a Local Pre-school Education. The aim of this thesis is to throw light upon the basic values and representations of knowledge within a local female teacher education tradition and identify what kind of expectations are held of a pre-school teacher over time. LÄS MER