Sökning: "felbedömning"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet felbedömning.

  1. 1. Fel i tjänst : om felbedömning och påföljdsbestämning vid avtal om tjänster i oreglerade fall

    Författare :Peter Hultgren; Johan Lindholm; Jan Leidö; Kåre Lilleholt; Umeå universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fel i tjänst; uppdragstagares kontraktsbrott; utfyllning; utfyllande rätt; analogier; allmänna rättsgrundsatser; allmänna rättsprinciper; felbedömning; påföljder; detentionsrätt; fullgörelse; prisavdrag; hävning; skadestånd; Law; juridik;

    Sammanfattning : Fel i tjänst är på grund av tjänsternas olikartade natur ett mycket brett ämne. Då majoriteten av tjänsterna som tillhandahålls på den svenska marknaden inte omfattas av reglering har ämnet vidare ett naturligt samband med metodfrågor om avtalsutfyllning med analogier och allmänna rättsgrundsatser. LÄS MER