Sökning: "fat unsaturation"

Hittade 1 avhandling innehållade orden fat unsaturation.

  1. 1. Separation of Water and Fat Signal in Magnetic Resonance Imaging Advances in Methods Based on Chemical Shift

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Johan Berglund; Uppsala universitet.; [2011]
    Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Magnetic resonance imaging; digital image reconstruction; chemical shift imaging; water and fat separation; Dixon method; fat suppression; quantitative MRI; whole-body MRI; fatty acid composition; fat unsaturation; triglycerides; adipose tissue; liver fat; T2* mapping; VETERINARY MEDICINE Radiology; VETERINÄRMEDICIN Radiologi; Radiology; Radiologi;

    Sammanfattning : Magnetic resonance imaging (MRI) is one of the most important diagnostic tools of modern healthcare. The signal in medical MRI predominantly originates from water and fat molecules. LÄS MER