Sökning: "fastställande av könstillhörighet"

Hittade 1 avhandling innehållade orden fastställande av könstillhörighet.

  1. 1. ”Ett emballage för inälvor och emotioner” : föreställningar om kroppen i statliga utredningar från 1960- och 1970-talen

    Författare :Erika Alm; Sven-Eric Liedman; Lena Lennerhed; Göteborgs universitet Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish Government Official Reports; 1960; 1970; body; sex; gender; intersex; transsexualism; abortion; sterilization; ratification of sex; individual rights; Judith Butler; Elizabeth Grosz; form; matter; materialization; SOU; 1960; 1970; kropp; kön; genus; intersex; transsexualism; abort; sterilisering; fastställande av könstillhörighet; individuella rättigheter; Judith Butler; Elizabeth Grosz; form; materia; materialisering; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas; idé- och lärdomshistoria;

    Sammanfattning : This dissertation focuses on the polyphonic body politics of modern society, as activated in three Swedish Government Official Reports from the 1960s and 1970s. The analysis takes as its point of departure the assumptions about embodiment and identity uncovered in these reports. LÄS MER