Sökning: "fastighetsrätt"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet fastighetsrätt.

 1. 1. Markåtkomstersättning

  Författare :Marc Landeman; Richard Hager; Helena Bohman; Bengt Domeij; Ola Jingryd; Katrine Broch Hauge; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Markåtkomstersättning; expropriation; expropriationsrätt; fastighetsrätt; speciell fastighetsrätt; fastighetsvärdering; ersättningsbestämning; värderingsrätt; vinstfördelning; marknadsvärde; löseskilling; tvångsingrepp; expropriationsersättning; värdeersättning; skadeståndsrätt; äganderätt; fast egendom; allmänt intresse; rättsekonomi; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : How to compensate landowners when they suffer a compulsory acquisition of their property is a long-standing problem. In general, the subject is usually stated as a two-sided problem. First, it is a fairness problem regarding what measuring instrument should be used to decide a fair amount of compensation to the landowner. LÄS MER

 2. 2. Vem äger naturen? : En fastighetsrättslig studie om förhållandet mellan äganderättens brukandedel och skyddet för naturvärden

  Författare :Girion Blomdahl; Karin Åhman; Elisabeth Ahlinder; Annina H Persson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fastighetsrätt; egendomsskydd; naturskydd; rättsvetenskap med inriktning mot civilrätt; Legal Science; specialisation Private Law;

  Sammanfattning : Vem äger naturen? handlar om hur egendomsskyddet hanteras inom ramen för skyddet för naturen inom olika utvalda naturskyddande bestämmelser. Bland annat naturreservat, skogligt naturskydd, artskydd och strandskydd analyseras utifrån egendomsskyddets olika delar som hur det angelägna allmänna intresset manifesteras, hur proportionalitetbedömningen sker och hur det resoneras i frågan om ersättning. LÄS MER

 3. 3. Impartial legal counsel in real estate conveyances : the Swedish broker and the latin notary

  Författare :Ola Jingryd; Ulf Jensen; Hans Lind; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Real estate market; latin notary; real estate brokerage; property law; real estate agent; law and economics; comparative law; real property law; real estate broker; fastighetsmäklare; fastighetsöverlåtelser; fastighetsrätt; fastighetsmarknaden; konsumenträtt;

  Sammanfattning : Fastighetsöverlåtelser sker på olika sätt och med inblandning av olika aktörer i Europas länder. Behandlingen av fastighetsöverlåtelser i EU:s medlemsstaters rättsordningar kan grovt delas in i fyra kategorier, som har nära samband med de klassiska rättsliga ”familjerna": 1) Den latinsk-tyska notariemodellen, där notarius publicus spelar en central roll, 2) den delvis avreglerade holländska notariemodellen, 3) solicitormodellen, som förekommer på de brittiska öarna och där överlåtelser av hävd genomförs av advokater samt 4) den nordiska modellen med ett reglerat fastighetsmäklaryrke. LÄS MER

 4. 4. Servitut : En civil- och offentligrättslig bruksrätt

  Författare :Amelia Krzymowska; Margareta Brattström; Laila Zackariasson; Jori Munukka; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Easement; Property law; Real property; Land Law Code; Real Property Formation Act; Dominant property; Servient property; Servitude; Civilrätt; Fastighetsrätt; Servitut; Tjänande fastighet; Härskande fastighet; Avtalsservitut; Förrättningsservitut; Egendomsskydd; Fastighetsbildning; Fastighetsreglering; Ersättning; Expropriation; Expropriationsfall; Vinstfördelning; Vinstfördelningsfall; Jordabalken; Fastighetsbildningslagen; JB; FBL; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : Easement is a central legal concept that enables supplementation of a property with a certain function, to the detriment of another property. Historically, an easement has required an agreement between the property owners. LÄS MER

 5. 5. Rätten, marknaden och marken : statsstöd och upphandling vid markexploatering

  Författare :Ulf Vannebäck; Tobias Indén; Lena Landström; Åsa Örnberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; land development; real property law; real estate; state aid; public procurement; EU law; pecuniary interest; market economy operator principle; land access; municipal competence; land transactions; markexploatering; fastighetsrätt; fastighet; statsstöd; offentlig upphandling; EU-rätt; ekonomiskt intresse; den marknadsekonomiska investeringsprincipen; den marknadsekonomiska kreditorsprincipen; markåtkomst; kommunal kompetens; markaffärer;

  Sammanfattning : New needs and ideas in society often call for land development projects to change land use. Major land development projects involving local municipalities are generally implemented in collaboration with private actors. LÄS MER