Sökning: "fastighetsindelning"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet fastighetsindelning.

  1. 1. Samhällets styrning av fastighetsindelningen Dåtid, nutid och framtid

    Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

    Författare :Linda Sabel; KTH.; [2019]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; land s division into properties; property formation; public control; suitability examination; law and economics; Sweden; fastighetsindelning; fastighetsbildning; statlig styrning; lämplighetsprövning; rättsekonomi; Sverige; Fastigheter och byggande; Real Estate and Construction Management;

    Sammanfattning : Markens indelning i fastigheter utgör en grundläggande beståndsdel i samhällsbyggandet. De krav som ställs på fastighetsindelningen får konse­kven­ser för vilka fastigheter som får bildas, registreras och ägas vilket i sin tur påverkar samhälls­utvecklingen i ett bredare perspektiv genom att ange förut­sättningarna för var människor kan bo och bedriva olika verksamheter. LÄS MER