Sökning: "factors that shape urban form"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden factors that shape urban form.

 1. 1. Urban Intensification in Metropolitan Khartoum : Influential Factors, Benefits and Applicability

  Författare :Burhan Elghazali; Folke Snickars; Aloysius Mosha; KTH; []
  Nyckelord :Intensification; urban form; factors that shape urban form; developing countries; infrastructure cost; metropolitan Khartoum; Sudan; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This dissertation explores the theoretical and methodological implications involved in the policy framework needed to intensify urban residential areas in a developing country. Metropolitan Khartoum, Sudan, has been chosen as a case study. LÄS MER

 2. 2. Electromagnetic Analysis of Hydroelectric Generators

  Författare :Martin Ranlöf; Urban Lundin; Georg Traxler-Samek; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Contra-rotating rotors; damping torque; damper winding; finite element method; hydroelectric generators; permeance model; pole shoe shape; rotational losses; single machine infinite bus; slot ripple; synchronizing torque; synchronous machines; voltage waveform.; Engineering physics; Teknisk fysik; Engineering Science with specialization in Science of Electricity; Teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära;

  Sammanfattning : Hydropower maintains its position as the most important source of renewable electric energy in the world. The efficiency of large hydropower plants is unsurpassed, and after more than hundred years of development, the technology is mature and highly reliable. LÄS MER

 3. 3. Sustainability · Strategy · Space – exploring influences on governing for urban sustainability in municipalities

  Författare :Paul Fenton; Sara Gustafsson; Olof Hjelm; Yvonne Rydin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Actors; Climate Change; Governing; Municipalities; Strategy; Urban Sustainability;

  Sammanfattning : The pursuit of urban sustainability is considered central to sustainable development and is a key objective of the global Sustainable Development Goals (2015) and the New Urban Agenda (2016). This thesis aims to contribute to debates on urban sustainability by providing insights as to the role of actors participating in processes of governing for urban sustainability, with particular focus on the municipal organisation. LÄS MER

 4. 4. What is a sustainable everyday life? : Exploring and assessing the sustainability of everyday travel, sharing and ICT

  Författare :Miriam Börjesson Rivera; Greger Henriksson; Mattias Höjer; Josefin Wangel; Jillian Anable; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : In a world where the general trend is unsustainable consumption patterns, can sustainable everyday life be enabled? This thesis sought to expand the knowledge base for policies and measures for sustainability, based on the assumption that consumption can be viewed as the outcome of practices in which people engage in their day-to-day life. The thesis addressed the overall aim by examining the following questions: How can information and communication technology (ICT) practices contribute to sustainable everyday practices? How can sharing practices, ICT-based and other, contribute to sustainable everyday practices? and How can travel practices, ICT-based and other, contribute to sustainable everyday practices?Empirical and conceptual studies revealed that ICT has become a fundamental and integral part of everyday practices and that digitalisation is a tangible material companion with implications for sustainability. LÄS MER

 5. 5. Moulin Rouge på svenska : Varietéunderhållningens kulturhistoria i Stockholm 1875‐1920

  Författare :Björn Ivarsson Lilieblad; Peter Aronsson; Marie C. Nelson; Pelle Snickars; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Cultural history; visual culture; popular culture; turn of the century 1900; urbanity; hegemony; taste; Kulturhistoria; visuell kultur; populärkultur; sekelskiftet 1900; urbanitet; hegemoni; smak; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Syfte med den här avhandlingen är att empiriskt kartlägga framväxten och utvecklingen av varietéunderhållningen i Stockholm 1870-1920, för att kunna förstå både förhållandet till dess transnationella förebilder, ekonomiska dynamik, kulturella dragningskraft, samt förklara hur genren kom att uppfattas i den offentliga debatten. Med teorier hämtade från Antonio Gramsci och Pierre Bourdieu diskuteras varietéerna som ett uttryck för det sena 1800-talets samhällsförändringar och marknadskapitalistiska dynamik, som bl. LÄS MER