Sökning: "facilitation and situational adjustment"

Hittade 1 avhandling innehållade orden facilitation and situational adjustment.

  1. 1. Behovet av struktur och frihet : En avhandling om situationsanpassad facilitering vid samarbetsinriktad modellering

    Författare :Anders Hjalmarsson; Göran Goldkuhl; Stefan Cronholm; Mikael Lind; Anne Persson; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Collaboration; modeling; facilitation and situational adjustment; Samarbete; modellering; facilitering och situationsanpassning; Information technology; Informationsteknik; informationssystem; information storage; retrieval systems;

    Sammanfattning : Informationssystem är resultatet av samarbete människor emellan. System designas, realiseras, testas och implementeras i de verksamheter som de ska stödja. Samarbete krävs under alla dessa steg. LÄS MER