Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Mellan erfarenhet och förväntan Betydelser av att bli vuxen i ungdomars livsberättelser

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Helena Kåks; Erling Bjurström; Tora Friberg; Alf Arvidsson; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; becoming an adult; transitions; life stories; room of experience; horizon of expectation; future; individualisation; double hermeneutic; vuxenblivande; övergångar; livsberättelser; erfarenhetsrum; förväntanshorisont; framtid; individualisering; dubbel hermeneutik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Youth research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Ungdomsforskning;

    Sammanfattning : Avhandlingen undersöker hur 21 unga människor inom ramen för längre intervjuer berättar om och reflekterar över sina liv. Ungdomarna har intervjuats som 15-, 17-, 22- och 25-åringar. Intervjuerna analyseras som livsberättelser, ett teoretiskt och metodolo-giskt perspektiv som fokuserar deras sätt att tolka och skapa mening i sina egna liv. LÄS MER