Sökning: "förskolans pedagoger"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden förskolans pedagoger.

 1. 1. Rum, barn och pedagoger : Om möjligheter och begränsningar i förskolans fysiska miljö

  Författare :Sofia Eriksson Bergström; Christina Segerholm; Lisbeth Åberg Bengtsson; Anette Sandberg; Lisbeth Åberg-Bengtsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Affordances; activity theory; case study; children s perspective; ethnography; physical environment; preschool; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In this thesis the relationship between the physical environment of preschool, children and preschool teachers is studied. Children participate in preschool from an early age and thus are expected to find themselves within an institutional framework (Eilard & Tallberg Broman, 2011) early in life. LÄS MER

 2. 2. Att göra pedagogisk praktik tillsammans : Socialt samspel i förskolans vardag

  Författare :Sara Dalgren; Polly Björk-Willén; Jakob Cromdal; Fritjof Sahlström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; pedagogiskt arbete; förskolans pedagogiska praktik; socialt samspel; interaktion;

  Sammanfattning : Denna studies övergripande syfte är att åskådliggöra hur social interaktion mellan förskolepedagoger och barn i vardagliga förskoleaktiviteter genomförs och därigenom också visa hur pedagogisk praktik åstadkoms i samspelet. Mer specifikt analyseras hur det går till och vad som händer när interaktionen organiseras genom multimodalt handlande och fråga-svar-sekvenser, och hur dessa interaktionella fenomen kan tjäna pedagogiska syften. LÄS MER

 3. 3. Experimenterande dans med förskolans yngsta barn : En studie i och med dans kropp och rörelse i förskolan

  Författare :Lovisa Gustafsson; Anna Palmer; Hillevi Lenz Taguchi; Tarja Karlsson Häikiö; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool; preschool didactics; 1-2-year-olds; dance; dance practice; body; movement; a r t-ography; posthumanism; experimentation; Gilles Deleuze; Felix Guattari; Förskola; förskoledidaktik; 1-2åringar; dans; danspraktik; kropp; rörelse; a r t-ografi; immanensfilosofi; posthumanism; experimenterande; Gilles Deleuze; Felix Guattari; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker experimenterande danspraktiker med ett- och tvååringar i förskolan, praktiskt och teoretiskt, vilket hittills endast studerats i ett fåtal studier och aldrig tidigare i ett empiriskt och praxisnära projekt med förskolans yngsta barn. Syftet är att undersöka hur danspraktiker kan göras möjliga och kommer till uttryck i experimenterande dans tillsammans med de allra yngsta barnen i förskolan när de görs till aktiva deltagare i danshändelsernas processer, utformning och innehåll i förskolan. LÄS MER

 4. 4. ”Vi kan inte bara utgå från barnens intresse” : Pedagogers guidning av barns intresse i förhållande till förskolans målstyrning

  Författare :Agneta Thörner; Kennert Orlenius; Ann-Katrin Svensson; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förskola; barns intresse; målstyrning; guidat deltagande; Teacher Education and Education Work; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet;

  Sammanfattning : Svensk förskola utgår både från idén om frivillighet och om barns autonomi samtidigt som verksamheten ingår i utbildningssystemet. Denna studie vänder sig till yrkesverksamma och blivande pedagoger i förskolan och har för avsikt att bidra med kunskap om hur pedagoger i sin verksamhet resonerar och främjar barns lärande i relation till barns intresse. LÄS MER

 5. 5. Möten som formar - Interaktionsmönster på förskola mellan pedagoger och de yngsta barnen i ett genusperspektiv

  Författare :Annika Månsson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; video recording; toddlers; sex; preschool; nursery; interaction; gender construction; gender; Day care centre; equality; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : In studies concerning the youngest children, the toddlers, the gender perspective is often missing. One aim of the study was, therefore, to investigate the interaction between children and preschool teachers in day care centres in a gender and a contextual perspective. LÄS MER