Sökning: "förskola miljöer"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden förskola miljöer.

 1. 1. Play, Culture and Learning : Studies of Second-Language and Conceptual Development in Swedish Preschools

  Författare :Robin Samuelsson; Per Ledin; Stina Hållsten; Karin Aronsson; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; early childhood education; ECEC; preschool; play; affordances; embodiment; multimodal; interaction; second-language development; conceptual development; culture; cultural affordances; digital tools; artefacts; perception; förskola; förskolepedagogik; didaktik; förskola; lek; affordanser; kroppslighet; multimodalitet; interaktion; andraspråksutveckling; begreppsutveckling; kultur; kulturella affordanser; digitala redskap; artefakter; perception; Utbildningsvetenskapliga studier; Studies in the Educational Sciences;

  Sammanfattning : This dissertation studies how second-language and conceptual development emerge through interactions in Swedish preschool environments. It studies how types of interaction, such as play, can scaffold children toward such developments. LÄS MER

 2. 2. Spelet runt datorn: Datoranvändande som meningsskapande praktik i förskolan

  Författare :Agneta Ljung-Djärf; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; computer-use; discursive practice.; Datorstödd undervisning; Computer-assisted education; Pedagogy; pre-school; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Education; Pedagogik; datoranvändande; förskola; datoranvändade i förskolan;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study the computer using practice within pre-school activity, or more specifically, to study aspects of meaning-making as afforded when the computer is in use in pre-school. In the study a socio-cultural perspective is used as the point of departure combined with an Ecological approach to visual perception and Positioning theory. LÄS MER

 3. 3. Med uppdrag att dokumentera de yngsta barnens lärande : en verksamhetsteoretisk analys av förskolors dokumentation

  Författare :Ann-Charlotte Lindgren; Malmö universitet; []
  Nyckelord :Förskola; dokumentation; yngre barns lärande; arbetslag; verksamhetssystem; centrala handlingar; motsättningar;

  Sammanfattning : I föreliggande licentiatuppsats används verksamhetsteori som teoretiskt ramverk (Engeström 1987/2014). Studiens syfte är att bidra med kunskap om förskolans dokumentationspraktiker genom att granska hur två arbetslag som arbetar med de yngsta barnen, (1-3 år), hanterar ökade krav på synliggörande och analys av varje barns lärande i relation till utvärdering av förskolans kvalitet. LÄS MER

 4. 4. Barns estetiska läroprocesser; Atelierista i förskola och skola : Acta Universitatis Gothoburgensis, Art and Architecture, nr 24. Göteborgs universitet

  Författare :Tarja Häikiö; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : Barns estetiska läroprocesser behandlas i denna avhandling utifrån ett mångvetenskapligt perspektiv med utgångspunkt i konst- och bildvetenskap. Avhandlingen är ett bidrag till forskningen på det bildpedagogiska fältet både nationellt och internationellt. LÄS MER