Sökning: "förskola dialog"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden förskola dialog.

 1. 1. Distans, disciplin och dogmer - om ett villkorat lyssnande i förskolan : En studie av lyssnandet i en Reggio Emiliainspirerad pedagogik

  Författare :Sara Folkman; Inge Johansson; Anne-Li Lindgren; Polly Björk-Willén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; förskola; diskurs; Reggio Emilia; Reggio Emiliainspirerad pedagogik; lyssnande; distans; reglering; dialog; meningsskapande; disciplinär styrning; pedagogisk dokumentation; pedagogisk miljö; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur olika aspekter av "lyssnande" tar sig uttryck i en Reggio Emiliainspirerad pedagogik - även kallad "lyssnandets pedagogik". Genom intervjuer med nitton pedagoger och arton barn på sex förskolor undersöks lyssnandebegreppet utifrån tre huvudsakliga frågeställningar: Hur gestaltar sig själva lyssnandeakten - det vill säga vad konstituerar enligt pedagogerna ett lyssnande förhållningssätt och hur beskriver barnen sina upplevelser av att lyssna och vara lyssnad till i en förskolekontext; hur visar sig barnens röst - vilka av barnens alla olika intressen får gensvar och vilka får det inte, samt vad är det enligt pedagogerna "möjligt att tänka" i en Reggio Emiliakontext. LÄS MER

 2. 2. Vad händer med dialogen? : En studie av dialogisk interaktion mellan pedagog och barn i förskolan

  Författare :Maria Fredriksson Sjöberg; Monika Vinterek; Anette Emilson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; teacher; child; dialogue; interaction; communication; multiparty call; philosophy of dialogue; relational pedagogy; video observation; förskola; pedagog; barn; dialog; interaktion; kommunikation; flerpartssamtal; dialogfilosofi; relationell pedagogik; video-observation; pedagogiskt arbete; educational work; Utbildning och lärande; Education and Learning;

  Sammanfattning : The overall purpose of this study is to gain knowledge about dialogues in the setting of the preschool. The more in-depth purpose is to highlight what happens in dialogues between a teacher and a child when more children join the situation of interaction in which the dialogue is taking place. LÄS MER

 3. 3. Dialogen som styrningsfilosofi och dess gestaltning i praxis

  Författare :Gretha Wikgren; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att beskriva, tolka och förstå dialogens gestaltning i en praxis som handlar om att skapa ett gemensamt måldokument för pedagogisk verksamhet inom förskola, skola, kultur och fritid. I styrdokument och andra centrala dokument utpekas dialogen som en viktig förutsättning för en mål- och resultatstyrd förskola och skola. LÄS MER

 4. 4. Gränsöverskridande styrning : om krav på ekonomisk styrning i social verksamhet inriktad mot barn och ungdomar

  Författare :Ulrika Westrup; Institutionen för tjänstevetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Human service organisations; Economic planning; Ekonomisk planering; Accountability; Co-operate; Dialogue.; Budget; Management control; Municipality;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute to an increased understanding of the demands that the operation’s character places on management control. The study’s point of departure is the assumption that management control must be adapted to the operation’s character in order to be able to support strategy implementation and the achievement of objectives (contingency theory). LÄS MER

 5. 5. Skådespelaren i barnteatern : utmaningar för oss som spelar teater för barn och unga : en doktorsavhandling i praktisk kunskap

  Författare :Niklas Hald; Ingela Josefsson; Karin Helander; Ingrid Elam; Ronny Ambjörnsson; Stockholms konstnärliga högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Barnteater; Barn och teater; Skådespelarkonst; Skådespeleri; Barnteater; Praktisk kunskap; Teater; Skådespelarkonst; Skådespeleri; Skådespelare; Konstnärlig forskning; Artistic practices; Konstnärliga praktiker;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att visa på den komplexitet som skådespelarens arbete med teater för barn och unga innebär. Avhandlingstexten utgår från en kritisk granskning av min egen professionella erfarenhet av att spela teater för barn och unga. LÄS MER