Sökning: "förlag i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden förlag i sverige.

 1. 1. Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige : En internationellt och jämförande studie

  Författare :Mosa Sayed; Maarit Jänterä-Jareborg; Jan Hjärpe; Johanna Schiratzki; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internationell privaträtt; internatiionell arvsrätt; komparativ rätt; rättsjämförande; islamisk rätt; islamisk arvsrätt; internationell familjerätt; islam; islamisk familjerätt; muslimsk rätt; muslimsk familjerätt; muslimsk arvsrätt; ordre public; internationellt tvingande regler; Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna; EKMR; Private law; Civilrätt; Private International Law; Internationell privaträtt;

  Sammanfattning : Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige. En internationellt privaträttslig och jämförande studie. Islam and Inheritance Law in Multicultural Sweden. A Study in Private International and Comparative law. LÄS MER

 2. 2. En academisk afhandling i svenska bergs-lagfarenheten om bergs-förlag, hvilcken med den widt lagfarna juridiska facultetens samtycke vid kongl. academien i Upsala ... Pehr Niclas Christiernin, tillika med ... Johan Jacob Svedberg, til offenteligt försvarande framgifvit, uti den större carolinska lärosalen f. m. d. 16. maji 1766

  Författare :Pehr Niclas Christiernin; Johan Jacob Svedberg; Pehr Niclas Christiernin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Bergsbruk; Sverige; Bergsbruk; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Skrubbsår : Berättelser om ur hiv föreställs och erfars i samtida Sverige

  Författare :Desireé Ljungcrantz; Nina Lykke; Anna Lundberg; Lena Martinsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HlV; experiences; interviews; popular culture; cultural studies gender; health; intersectionality; vulnerability; queer; phenomenology; liveability; creative writing; auto-fiction; hiv; erfarenheter; intervjuer; populärkultur; kulturstudie; genus; hälsa; normer; intersektionalitet; sårbarhet; queer; fenomenologi; levbarhet; kreativt skrivande; autofiktion;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en tvärvetenskaplig kulturstudie som utforskar föreställningar om och erfarenheter av hiv som kronisk sjukdom i Sverige under 2005–2014. Analysen av ett antal hiv-berättelser sker tillsammans med en teoretisk sammanflätning i form av den queera sårbarhetens och sjukdomens fenomenologi, samt genom de feministiska figurationerna hiv-tröskeln, skrubbsår, plåster och gruskorn. LÄS MER

 4. 4. Professionens problematik : lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling

  Författare :Johanna Ringarp; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish educational system; Welfare system; New Public Management; decentralization; municipalization; Swedish history; The Swedish Association of Local Authorities; Social Democrat; compulsory school; modern history.; teachers’ associations; teacher; de-professionalization; semi-profession; Profession; Välfärdsstaten; Sverige; 1980-talet; 1990-talet; Offentliga sektorn; studier och undervisning; Utbildningspolitik; Socialdemokrati; Skolan administration och förvaltning; Kommunalisering;

  Sammanfattning : On 8 December 1989, the Swedish Parliament resolved that the state regulation of teaching positions would be terminated beginning on 1 January 1991. The parliament’s decision came on after fierce debates that took place in both teacher staff rooms and in public in 1989. LÄS MER

 5. 5. Bokkonstnären Akke Kumlien : tradition och modernitet, konstnärsidentitet och konstnärsroll

  Författare :Magdalena Gram; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Kumlien; Akke; 1884-1949; Bokkonst; Sverige; 1900-talet; Bokkonstnärer; Typografi; Grafisk formgivning;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to illuminate the relationship between the book artist Akke Kumlien (1884-1949) and various ideas about the design of books and printed letters, and to describe the evolution of Kumlien’s artistic identity and professional role. The study is based partly on primary and secondary sources and, to a greater extent, on books as objects, and in particular books published by Norstedts Förlag roughly between 1915 and 1950. LÄS MER