Sökning: "förändringar organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 94 avhandlingar innehållade orden förändringar organisation.

 1. 1. Tillit i samhällsskyddets organisation : Om det sociala gränssnittet i risk- och krishantering mellan kommunen och funktionshindrade

  Författare :Jörgen Sparf; Roine Johansson; Susanna Öhman; Erna Danielsson; Mikael Klintman; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Riskhantering; Krishantering; Sårbarhet; Samhällsskydd och beredskap; Organisation; Funktionshinder; Tillit;

  Sammanfattning : Systemet för samhällsskydd och beredskap i Sverige har sedan 1990-talet genomgått en rad förändringar gällande juridik, organisering och ansvar. Framför allt har kommunernas ansvar inom området ökat och systemet har kommit att bli mer beroende av aktörer i lokalsamhället. LÄS MER

 2. 2. Chronic atrial fibrillation in man. Activation, organisation and characterisation

  Författare :Magnus Holm; Kardiologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ECG spectral analysis; Preferential conduction; Organisation; Conduction velocity; Refractoriness; Mechanisms; Activation pattern; Chronic; Fibrillation; Human; Atrium; Open-heart surgery; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet;

  Sammanfattning : Chronic atrial fibrillation (CAF), with a prevalence progressively increasing with age, is one of the most common cardiac arrhythmias in man and associated with increased morbidity and mortality. Previous studies have shown that, in animals as well as in man, experimental atrial fibrillation is based on different types and dimensions of intra-atrial electrical re-entry. LÄS MER

 3. 3. Ledningsfunktion i omvandling : Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen

  Författare :Maria Wolmesjö; Jan Petersson; Eric Olsson; Elisabeth Berg; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Social changes; Social sciences; discourse; social work; decentralisation; self-managed work team; New Public Management; organisational reform; care of persons with disabilities; leadership; care of the elderly; management; care manager; Social problems and welfare; national insurance; Care and help to handicapped; Sociala förändringar; Samhällsvetenskaper; teorier om socialt arbete; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Handikappade; vård och rehabilitering; Ledarskap; yrkesroller; äldreomsorg; ledning och organisation; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work; ledarskap; organisering; handikappomsorg; yrkesroll; första linjens chefer; ledningsfunktion; förändring; omvandling; äldre- och handikappomsorg;

  Sammanfattning : During the 1990s many of the local authorities have been forced to reduce expenditure on the care of the elderly and people with disabilities, and many organisational changes have been carried out. New problems and their solutions are often related to leadership and management. LÄS MER

 4. 4. Attraktivitetens dynamik : studier av förändringar i arbetets attraktivitet

  Författare :Ann Hedlund; Jan Forslin; Bodil Bergman; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; attractive work; needs; motivation; work satisfaction; dynamics; work environment; woodworking industry; log house building; Labour market research; Arbetsmarknadsforskning; Attraktivt arbete; behov; arbetstillfredsställelse; dynamik; arbetsmiljö; träindustri; timmerhustillverkning;

  Sammanfattning : This thesis takes a point of departure in the problems to recruit and retain personnel in woodworking companies. Companies, actors of society and researchers started with the ambition to create work which people, especially young ones, would like to have and where employees want to stay. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors organisation och samhällets beslutsprocess : Fredrika-Bremerförbundet och Husmodersförbundet Hem och samhälle på riksplanet och lokalt i Jämtlands län 1925-1975

  Författare :Inger Hultgren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Fredrika Bremer-förbundet; Husmodersförbundet Hem och skola; Kvinnorörelsen-- historia -- Sverige -- 1900-talet;

  Sammanfattning : Vilken roll har de partipolitiskt obundna kvinnoorganisationerna spelat i samhällets beslutsprocess? Denna fråga studeras i föreliggande avhandling, som behandlar Fredrika—Bremerförbundet och Sveriges Husmodersföreningars Riksförbund/Husmodersförbundet Hem och Samhälle såväl på riksplanet som i Jämtlands län.Syftet har varit, att se i vad mån kvinnorna kunnat påverka samhället och dess utveckling, samt vilka medel och metoder de använt sig av för att få sin rättmätiga roll i beslutsprocessen och uppnå med mannen likvärdiga villkor i politiken, arbetslivet etc. LÄS MER