Sökning: "förändrad språkpolitik"

Hittade 1 avhandling innehållade orden förändrad språkpolitik.

  1. 1. Enhancing Physics Learning through Instruction, Technical Vocabulary and ICT : A Case of Higher Education in Rwanda

    Författare :Joseph Rusanganwa; Ingrid Andersson; Sven Andersson; Berner Lindström; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tertiary education; language shift; EFL; physics technical vocabulary; CALL; software encoding; social constructivist theory; cognitive theory of learning with multimedia; ICT tools; transforming learning; Rwanda; Högre utbildning; förändrad språkpolitik; engelskt fackspråk inom fysik; CALL; konstruktion av mjukvara; socialkonstruktivistisk och kognitiv teori; lärande med multimedia; IKT; transformering av lärande; Rwanda;

    Sammanfattning : The overarching aim of this thesis is to explore how teaching and learning in tertiary education is performed in times of change both in language policy and learning approaches. The study takes social constructivist and socio-cultural theories as its major points of departure. LÄS MER