Sökning: "föräldrar utbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade orden föräldrar utbildning.

 1. 1. Normaliserade föräldrar : en undersökning av Försäkringskassans broschyrer 1974–2007

  Författare :Lena Lind Palicki; Håkan Åbrink; Gunilla Byrman; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Försäkringskassan; Swedish Social Insurance Agency; parental leave; intersectionality; discourse analysis; normalisation; brochures; deixis; address; governmentality; Swedish; authority language; feminist discourse analysis; categorisation; Försäkringskassan; föräldraledighet; intersektionalitet; diskursanalys; normalisering; broschyrer; deixis; tilltal; governmentalitet; svenska; myndighetsspråk; språk och kön; feministisk diskursanalys; kategorisering; Swedish language; Svenska språket; Svenska språket; Swedish Language;

  Sammanfattning : The main purpose of this dissertation is to analyse and identify problems arising from the Swedish Social Insurance Agency’s (SSIA) perceptions of parents, as they appear in the brochures targeted at expectant or new parents between 1974 and 2007. The aim is to distinguish who are being pointed out, constructed, and normalised as parents; and to analyse the functions of the recipients and the senders respectively. LÄS MER

 2. 2. Good Parents, Better Babies : An Argument about Reproductive Technologies, Enhancement and Ethics

  Författare :Erik Malmqvist; Fredrik Svenaeus; Stellan Welin; Eric Juengst; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; Aristotelian practical philosophy; bioethics; hermeneutical ethics; human enhancement; instrumentalisation; moral intuitions; non-consequentialism; parenting; philosophy of medicine; practical wisdom; reproductive technologies; Aristotelisk praktisk filosofi; bioetik; förbättringar; föräldraskap; hermeneutisk etik; icke-konsekventialism; instrumentalisering; medicinens filosofi; moraliska intuitioner; praktisk vishet; provrörsbefruktning; Ethics; Etik;

  Sammanfattning : This study is a contribution to the bioethical debate about new and possibly emerging reproductive technologies. Its point of departure is the intuition, which many people seem to share, that using such technologies to select non-disease traits – like sex and emotional stability - in yet unborn children is morally problematic, at least more so than using the technologies to avoid giving birth to children with severe genetic diseases, or attempting to shape the non-disease traits of already existing children by environmental means, like education. LÄS MER

 3. 3. Mötet mellan föräldraansvar och förskollärarkompetens - föräldrasamverkan i förskolan

  Författare :Tuula Vuorinen; Anette Sandberg; Tor Nilsson; Sonja Sheridan; Pia Williams; Ingegerd Tallberg Broman; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; förskola; hem; samverkan; föräldrar; förskollärare; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to explore the experience of parental collaboration in preschool, by addressing preschool teachers’ competence and parental responsibility as described by preschool teachers and parents. The results are based on in-depth interviews with 30 preschool teachers and 10 parents. LÄS MER

 4. 4. "Är det så här vi är" : Om utbildning som normalitet och om produktionen av studenter

  Författare :Lars-Olof Hilding; Ann-Mari Sellerberg; Lars-Erik Berg; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; utbildningssociologi; social snedrekrytering; högre utbildning; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Avhandlingen, baserad på intervjuer med 58 studenter vid tre olika program vid Högskolan i Halmstad, behandlar de skäl olika studentgrupper beskriver för att börja studera, deras upplevelser av mötet med högskolemiljön, och vilken betydelse de en lokal högskola kan ha. Trots olika åtgärder var den sociala snedrekryteringen till högre utbildning i stort sett oförändrad mellan 1960 och 1990. LÄS MER

 5. 5. Ungdomsarbetslösheten - om övergångsregimer, institutionell förändring och socialt kapital

  Författare :Peter Håkansson; Ekonomisk-historiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ungdomsarbetslöshet; övergångsregim; socialt kapital; utbildning; riskpremie; risk; arbetslöshet; heltidsarbete; deltidsarbete; blind alley-jobs;

  Sammanfattning : Youth unemployment in Sweden has reached record levels during the first decade of the 21st century. In 1970, the unemployment rate for 20-24 year olds was approximately 2%. Now, forty years later, this rate has risen to 20%. Relative youth unemployment (youth unemployment in relation to unemployment for the 25-64 year olds) has also risen. LÄS MER