Sökning: "examensbevis"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet examensbevis.

  1. 1. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU

    Författare :Staffan Ingmanson; Birgitta Nyström; Jonas Malmberg; Umeå universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; EU-rätt; fri rörlighet för arbetskraft; yrkeskvalifikationer; erkännande; examensbevis; European law; EU-rätt;

    Sammanfattning : Many different types of qualification requirement and other forms of regulations of professions exist in the Member States of the European Union. A common qualification requirement for access to a profession or use of a professional title is the possession of a diploma, certificate or other evidence of formal qualifications that proves that the person in questions has the education and experience necessary. LÄS MER