Sökning: "etnografisk fallstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden etnografisk fallstudie.

 1. 1. ”Välkommen till 3a!” : – En etnografisk fallstudie om språkutvecklande undervisning i ett språkligt och kulturellt heterogent klassrum

  Författare :Christa Roux Sparreskog; Eva Sundgren; Gunilla Sandberg; Karin Sheikhi; Åsa Wedin; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; cultural and linguistic heterogeneous school; language focused teach-ing; literacy development; multilingual; teaching strategies; third grade; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : Title: ”Welcome to 3a!”– An ethnographic case study on language-focused teaching in a linguistically and culturally heterogenic classroom The overall aim of this ethnographic case study is to study language-focused teaching in a multicultural Swedish school and a third grade composed of pupils with different linguistic and cultural backgrounds. The study focuses on the support of multilingual pupils offered by teachers and educators, on what didactic choices teachers make and what didactical methods are used during reading and writing lessons and on what language-focused teaching strategies the teachers and educators use. LÄS MER

 2. 2. Styrning som stöttning : en etnografisk fallstudie om en högstadielärares didaktiska ledarskap som stödstruktur för språk- och kunskapsutveckling

  Författare :Hanna Simola; Eva Sundgren; Karin Sheikhi; Lise Iversen Kulbrandstad; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; didactical leadership; the teacher’s leadership; leadership in the classroom; language- and knowledge-development working methods; scaffolding; the nearest development zone; interaction; positive learning climate; educational conditions of multilingual and newly-arrived pupils; didaktiskt ledarskap; lärarens ledarskap; ledarskap i klassrummet; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; stöttning; den närmaste utvecklingszonen; interaktion; positivt lärandeklimat; flerspråkiga och nyanlända elevers utbildningsvillkor; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : I den här licentiatuppsatsen undersöks en lärares arbete med språk- och kunskapsutveckling i ett högstadieklassrum. Syftet är att belysa betydelsen av det didaktiska ledarskapet i undervisningen av nyanlända och flerspråkiga elever. LÄS MER

 3. 3. Omsorgsinriktat lärande : en studie om lärande i hemtjänsten

  Författare :Christina Drugge; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Studien är utförd i två norrlandskommuner i 6 olika hemtjänstgrupper. Syftet med studien har varit studera lärandets förutsättningar och villkor i hemtjänsten. Metoden som använts är en etnografisk fallstudie. LÄS MER

 4. 4. The Construction of the Professional Identity of the TV News Presenter in Two Chinese News Programmes : A Discourse-Theoretical Analysis

  Författare :Yiming Chen; Nico Carpentier; Göran Svensson; Benjamin De Cleen; Ike Picone; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Discourse theory; Discourse-theoretical analysis; the TV news presenter; professional identity construction; articulation; nodal points; Chinese journalistic practice; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies;

  Sammanfattning : This PhD research project investigates how the professional identity of the Chinese TV news presenter is constructed in two news programmes, Guangdong News and TVS News, both based at Guangdong TV. The overarching theoretical framework of the project takes its inspiration from Laclau and Mouffe's (1985) post-structuralist discourse theory (DT). LÄS MER

 5. 5. Evidence, Expertise and 'Other' Knowledge : Governing Welfare Collaboration

  Författare :Josef Chaib; Gun Hedlund; Malmö universitet; []
  Nyckelord :collaboration; practices; knowledge; government; knowledge regimes;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen studeras styrning av välfärdssamverkan, med focus på betydelsen av kunskap i styrning. I offentlig verksamhet – och i välfärd i synnerhet – är samverkan mellan myndigheter, kommunala förvaltningar och välfärdsprofessionella ett återkommande sätt att hantera olika problem som de traditionella offentliga institutionerna anses oförmögna att lösa. LÄS MER