Sökning: "etnografi pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden etnografi pedagogik.

 1. 1. Barns samspel bortom förskolans väggar : Om yngre barns samspel och platsskapande på förskolegården och i en mobil förskola

  Författare :Carina Berkhuizen; Katarina Gustafson; Eva Änggård; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Pedagogy; interaction; context; preschool; children; fantasy play; play; mobile preschool; interpretive reproduction; place; agency; ethnography; spatiality; physical; social; environment; environmental psychology; preschool teacher; artifact; preschool yard; bus; pedagogik; samspel; kontext; sammanhang; förskola; barn; fantasilek; lek; mobil förskola; tolkande reproduktion; agens; plats; etnografi; rumslighet; fysisk; social; miljö; miljöpsykologi; förskollärare; pedagog; artefakt; förskolegård; buss; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis is to explore the relations between children’s interaction and places within preschool activities. How children’s interaction opportunities are conditioned by the physical and social environment in the preschool yard (study I), as well as place-making processes in various contexts in mobile preschool activities (studies II and III), are examined within the framework of this purpose. LÄS MER

 2. 2. I skilda idrottsvärldar : barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll

  Författare :Inger Jeanette Eliasson; Staffan Karp; Martin Johansson; Göran Patriksson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Child sport; education; ethnography; football; gender; generation; socialisation; sport leader; sport parent; sport pedagogy; Barn idrott; etnografi; fotboll; genus; generation; socialisation; pedagogik; idrottsförälder; idrottsledare; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The sporting triangle represents the relationships among children, leaders and parents in the context of child sport. These relations are of significant importance for the child’s experience of sport. LÄS MER

 3. 3. Delaktighet i skolans vardagsarbete

  Författare :Helene Elvstrand; Gunnel Colnerud; Sven Andersson; Solveig Hägglund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; participation; influence; ethnography; grounded theory; mosaic approach; children s rights; child perspective; sociology of childhood; Delaktighet; inflytande; skoldemokrati; etnografi; grounded theory; mosaic approach; barns rättigheter; barnperspektiv; barndomssociologi; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att belysa hur delaktighet kan ta sig uttryck i skolans vardagspraktik med fokus på både social och politisk delaktighet. Utgångspunkt för studien är att delaktighet är något som görs mellan aktörerna, dvs. eleverna och pedagogerna i skolan. LÄS MER

 4. 4. An Ordinary School Child : Agency and Authority in Children’s Schooling

  Författare :Katarina Ayton; Ann-Carita Evaldsson; Tuula Gordon; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Etnografi; generation; positionering; agens; skolgång; barn; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this doctoral thesis is to explore the position, and the restrictions and possibilities for action available to children in a Swedish mainstream school class. With focus on everyday activities the questions generated were: whether being a member of a specific school class has significance; how the children position themselves in negotiations of time and space; in what manner the children can claim, and be granted, command over their school day activities; and what happens when the adults’ right to control becomes visible. LÄS MER

 5. 5. Kulturell tid och individuella rytmer : Gymnasieelever om tidens pedagogiska villkor

  Författare :Jutta Balldin; Birgitta Qvarsell; Eva Alerby; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Highschool pupils; school time; time in school; conditions for positioning; Education; Pedagogik; barndomsgeografi; skoltid; ungdomskultur; etnografi;

  Sammanfattning : The problem focused in the thesis has its ground in the crossroads between a manifold school-time and shared as well as individual rhythms of pupils. The thesis builds on a theoretical assumption that cultural structures in time are of meaning for an understanding of ourselves and of others, and works as a frame for contemporary values and constraints, especially in school. LÄS MER