Sökning: "etisk relativism"

Hittade 1 avhandling innehållade orden etisk relativism.

  1. 1. Medborgardygd : Den europeiska staden och det offentliga rummets etos

    Detta är en avhandling från Natur och kultur

    Författare :Björn Badersten; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Novgorod; Florence; European history; ideal type; city; justice; temperance; fortitude; prudence; friendship; citizenship; citizen; Aristotle; civic virtues; Problem of order; virtue ethics; Moscow.; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

    Sammanfattning : What does it mean to be a good citizen? Starting with Aristotle’s ethics and philosophy of friendship formulated between the private and the public in politics' and with the timeless question of what makes a society possible as a backdrop, the author outlines a possible answer. A good citizen is a virtuous citizen, and a virtuous citizen is prudent, courageous, moderate and just. LÄS MER