Sökning: "ethno-mathematics"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet ethno-mathematics.

  1. 1. Inget klöver utan matematik En studie av matematik i yrkesutbildning och yrkesliv

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Karolina Muhrman; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics; vocational education; work life; curriculum; agriculture; curriculum theory; educational code; ethno-mathematics; Matematik; yrkesutbildning; yrkesliv; läroplan; lantbruk; läroplansteori; pedagogisk kod; transformeringsarena; etnomatematik;

    Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för aspekter som inverkar på relationen mellan yrkeselevers kunskaper och de kunskaper som behövs i yrkeslivet. Detta görs genom att undersöka olika aktörers perspektiv på yrkeslivets behov av  matematikkunskaper, matematikundervisning på yrkesprogram och utformningen av läroplanen Gy11. LÄS MER