Sökning: "ethnical origin"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden ethnical origin.

 1. 1. Att utforska sitt ursprung : Identitetsformande under adolescensen hos utlandsfödda adopterade: betydelsen av biologiskt och etniskt ursprung

  Författare :Malin Irhammar; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Development psychology; adolescence; Identity formation; adoptees born abroad; ethnical origin; biological origin; Utvecklingspsykologi;

  Sammanfattning : Within the Eriksonian identity tradition, exploration of different life domains is crucial to identity formation. This is a process supposed to start during adolescence and develop in a social context. LÄS MER

 2. 2. Country of birth and socioeconomic disparities in utilisation of health care and disability pensions - a multilevel approach

  Författare :Anders Beckman; Allmänmedicin och samhällsmedicin; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Disability pension; Utilisation of health care; Country of birth; Socioeconomic; Multilevel; Public health; medical training; General practice; epidemiologi; medicinsk utbildning; epidemiology; Folkhälsa; Allmän medicinsk utövning;

  Sammanfattning : Besides individual characteristics, people born in the same country may present a related pattern of health status and health care utilisation, perhaps because they share a number of socioeconomic and cultural characteristics in addition to their common geographic origin and language. Rather than using simple ethnical or geographical categories, we apply multilevel regression analysis with individuals nested within countries of birth. LÄS MER

 3. 3. Sagans svenskar : Synen på vikingatiden och de isländska sagorna under 300 år

  Författare :Anna Wallette; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; view of history; Olof Rudbeck; Jerker Rosén; national identity; Sven Lagerbring; Icelandic Sagas; history writing; History-culture; Carl Grimberg; Erik Gustaf Geijer; Ingvar Andersson; Olof von Dalin; History; Historia;

  Sammanfattning : “The Swedes of the Sagas. A Historiographical Study of the Old Norse Sagas and the Construction of the Viking Age.” This thesis is related to the construction of collective identities, and the search for a common ancestry. LÄS MER

 4. 4. The role of telomerase reverse transcriptase in human malignancies : genetic polymorphisms and promoter mutations

  Författare :Xiaotian Yuan; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Telomerase is a ribonucleoprotein with its catalytic subunit telomerase reverse transcriptase (TERT) as a key component, lengthening telomeres. In differentiated human cells, telomerase is silent due to the transcriptional repression of the TERT gene, but activated in oncogenesis. LÄS MER