Sökning: "ethics and physics"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden ethics and physics.

 1. 1. The code of Concord : Emerson's search for universal laws

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International / Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Anders Hallengren; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Ralph Waldo Emerson 1803-1882 ; natural law; ethics; aesthetics; esthetics; politics; USA; ethics and physics; laws of nature; laws of society; laws of art; American literature; American philosophy; American history; legal philosophy; constitutional law; human rights; rule of law; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi; Practical philosophy; Praktisk filosofi; LAW JURISPRUDENCE Public law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Offentlig rätt; Other law; Övrig rätt; Theory of science; Vetenskapsteori; History subjects History of science and ideas; Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; litteraturvetenskap; Literature; Practical Philosophy; praktisk filosofi;

  Sammanfattning : The purpose of this work is to detect a pattern: the concordance of Ethics and Aesthetics, Poetics and Politics in the most influential American thinker of the nineteenth century. It is an attempt to trace a basic concept of the Emersonian transcendentalist doctrine, its development, its philosophical meaning and practical implications. LÄS MER

 2. 2. God vetenskap. Hur forskares vetenskapsuppfattningar uttryckta i sakkunnigutlåtanden förändras i tre skilda discipliner

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Rangnar Nilsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; History of ideas; history of science; university history; Swedish university history; political science; literature studies; physics; concepts of science; perceptions of research; peer review; quality in science; research quality.;

  Sammanfattning : Rangnar Nilsson: Good science: How researchers’ conceptions of science expressed in peer review documents change in three different disciplines (God vetenskap: Hur forskares vetenskapsuppfattningar uttryckta i sakkunnigutlåtanden förändras i tre skilda discipliner). Ph.D. Dissertation in Swedish, with a summary in English. LÄS MER

 3. 3. Sergius of Reshaina, Introduction to Aristotle and his Categories, Addressed to Philotheos : Syriac Text, with Introduction, Translation, and Commentary

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Linguistics and Philology

  Författare :Sami Aydin; Mats Eskhult; Witold Witakowski; Daniel King; Sebastian P. Brock; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Sergius of Reshaina; Sargīs of Rēšʿaynā; Aristotle; Categories; Physics; Syriac.;

  Sammanfattning : There are two related texts extant in Syriac written by the physician and commentator Sergius of Reshaina (d. 536) about the philosophy of Aristotle. This book provides a critical edition and a facing English translation of the shorter of these texts. The edition is based on the single preserved manuscript of the text (Berlin, Petermann I 9). LÄS MER

 4. 4. Worse than Complex

  Detta är en avhandling från Gothenburg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Petter Törnberg; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Evolutionary Developmental Theory; Complexity; Transitions; Naturalism; Innovation; Wicked Systems; Social Movements; Digital Trace Data; Innovation Society; Critical Realism;

  Sammanfattning : This thesis engages with questions on the boundary between what has traditionally been understood as social and natural. The introductory essay contextualizes the specific contributions of the included papers, by noting and exploring a reinvigoration of "naturalism" (the notion of a continuity between the human realm and the rest of natural phenomena) under the banner of Complexity Science. LÄS MER

 5. 5. Ett slags modernism i vetenskapen : Teoretisk fysik i Sverige under 1920-talet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Karl Grandin; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; History of science; history of physics; quantum physics; theoretical physics; theoretical technologies; Carl Wilhelm Oseen; Oskar Klein; Ivar Waller; 20th-century; Idé- och lärdomshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This dissertation considers the development of theoretical physics in Sweden in the 1920s. During this decade, the emphasis of the research in the theoretical physics departments of the Swedish universities changed from hydrodynamics to theoretical atomic physics. LÄS MER