Sökning: "ethical steerage"

Hittade 1 avhandling innehållade orden ethical steerage.

  1. 1. Varför etiska kommittéer?

    Författare :David Hoff; [2003]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Work; Socialt arbete; Sociology; Sociologi; professional ethics; reducing complexity; normative expectations; norms; legitimacy; morals; ethics; ethical steerage; social steerage; ethics committees; social control unit; civic morals; Stjernquist; Luhmann; Durkheim;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Från 1980-talet har etiken diskuterats flitigt i samhället. Det har i samband med detta utvecklats etiska kommittéer. Etiska kommittéer är en typ av organ inom företag, branscher, professioner och andra organisationer som handhar etiska frågor och problem. LÄS MER