Sökning: "estrogen receptor alfa polymorphisms"

Hittade 1 avhandling innehållade orden estrogen receptor alfa polymorphisms.

  1. 1. Some hormonal factors in the etiology of endometrial cancer

    Författare :Elisabete Weiderpass; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Endometrial neoplasms; hormone replacement therapy; estrogens; progestins; contraceptive agents; organochlorines; pesticides; polychlorinated biphenyls; estrogen receptor alfa polymorphisms;

    Sammanfattning : The main purpose of this dissertation was to study the impact of some hormone-related factors in the etiology of endometrial neoplasms, i.e. hormone replacement therapy, use of oral contraceptives, serum levels of 20 different organochlorine substances, and polymorphisms in the estrogen receptor alpha (ER) gene. LÄS MER