Sökning: "estetiska ämnen"

Visar resultat 1 - 5 av 39 avhandlingar innehållade orden estetiska ämnen.

 1. 1. Berättandets möjligheter : Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser

  Författare :Märtha Andersson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; aesthetic learning processes; children; ethnography; interaction; meaning-making; multimodal learning; narrative; school; socio-cultural perspective; Humanities and religion - Languages and linguistics; Aesthetic subjects - Literature; barn; berättande; estetiska lärprocesser; etnografi; interaktion; meningsskapande; multimodalt lärande; skola; sociokulturellt perspektiv; barn; berättande; estetiska lärprocesser; etnografi; interaktion; meningsskapande; multimodalt lärande; skola; sociokulturellt perspektiv; Humaniora och religionsvetenskap - Språkvetenskap; Estetiska ämnen - Litteraturvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Swedish and Education;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate meaning-making in pupils' multimodal narratives that have emerged in aesthetic learning processes. To, with the support of ethnographic methods and theories of narrative and multimodality, study the resources and strategies used by the pupils. LÄS MER

 2. 2. Digitala speglar : föreställningar om lärarrollen och kön i lärarstudenters bilder

  Författare :Eva Skåreus; Åsa Bergenheim; Anders Marner; Liv Merete Nielsen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; digital art; teacher education; art teacher; feminism; image; self reflection; picture analysis; representation; digitala bilder; lärarutbildning; bildlärare; feministisk teori; självreflektion; bildanalys; representation; Aesthetic subjects; Estetiska ämnen; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att undersöka visualiserade föreställningar om bildläraryrket vid Lärarutbildningen genom att analysera hur bildlärarstudenter i digital bild gestaltar sig som lärare, samt betydelser av kön i dessa bilder. Bilderna har analyserats diskursivt för att söka svar på frågorna: Vad är det i lärarrollen som kommer till uttryck i dessa bilder? Vilka betydelser av kön visualiseras? Vilka visuella grepp har bildmakarna använt? Hur kan man förstå de val studenterna gjort? Det empiriska materialet består av femtionio bilder, gjorda av fyrtiofem kvinnor och fjorton män. LÄS MER

 3. 3. Dans i skolan : om genus, kropp och uttryck

  Författare :Anna Lindqvist; Per-Olof Erixon; Christina Segerholm; Bengt Olsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :dans; danslärare; dansundervisning; flickor; genus; kropp; pojkar; rörelse; skola; Aesthetic subjects; Estetiska ämnen; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis is a continuation of my licentiate thesis from 2007 “Dansens plats i skolan. Tradition, utveckling och lärande i Skellefteå kommun” [‘The place of dance in schools. Tradition, development and learning and teaching in the Municipality of Skellefteå’]. LÄS MER

 4. 4. Slöjd som berättelse : - om skolungdom och estetiska perspektiv

  Författare :Esko Mäkelä; Kajsa Borg; Per-Olof Erixon; Liv Merete Nielsen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sloyd education; aesthetic expression; aesthetic learning; learner perspective; mediation; representation; narrative method; narrative artefacts; design objects; semiotics; Educational work; Pedagogiskt arbete; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The chief aim of this thesis is to explore aesthetic aspects of the Swedish school subject of sloyd. The research questions are: What do young people tell about sloyd? What aesthetic resources do they use? How can one describe the relation between what young people tell about sloyd and the aesthetic resources they use? A narrative approach was chosen to learn about activities and attitudes concerning aesthetic matters among young people in the 9th form in lower secondary schools. LÄS MER

 5. 5. Den skandinaviska universitetsromanen 1877-1890

  Författare :Claes Ahlund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; universitetskritik; bildningsideal; skandinavisk litteratur; det moderna genombrottet; Aesthetic subjects; Estetiska ämnen; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER