Sökning: "envisionment-building classroom"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden envisionment-building classroom.

 1. 1. ”Det kunde lika gärna ha hänt idag” : Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Mary Ingemansson; Högskolan Kristianstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Judith A. Langer; empowerment; cultural encounters; history; the Viking age; Borgen i fjärran 1998 ; Det gyllne svärdet 1998 ; Drakskeppet 1997 ; Maj Bylock; literature instruction; historical consciousness; The historical novel; the perspective of being the other; envisionment building; literature teaching; reception studies; didactic subject research;

  Sammanfattning : The aim of this thesis, The Historical Novel and Historical Consciousness in ten- to twelve-year-olds - Maj Bylocks Drakskeppstrilogi in Theory and Practice, is to illustrate the possibilities for pupils of the ages between ten to twelve to develop their historical consciousness by participating in classroom work making use of fiction as a central source of knowledge. In the first part of the thesis the three novels in the trilogy about the Viking age by the Swedish author Maj Bylock, Drakskeppet (1997), Det gyllne svärdet (1998) and Borgen i fjärran (1998), are analyzed. LÄS MER

 2. 2. Texter i dialog - En studie i gymnasieelevers litteraturläsning

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Birgitta Bommarco; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; discussions of literature; reading logs; social words; envisionment-building classroom; transactional theory; Swedish upper secondary school; teacher research; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Humanities Social Sciences; reception of literature; social worlds;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en receptionsstudie och forskningsfokus ligger på vad som händer under läsprocessen när en klass i gymnasieskolan läser skönlitteratur. De teoretiska utgångspunkterna är teorier om läsningen som transaktion och det föreställningsbyggande och dialogiska klassrummet. LÄS MER

 3. 3. Litteraturarbetets möjligheter. En studie av barns läsning i årskurs F-3

  Detta är en avhandling från Holmbergs

  Författare :Karin Jönsson; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Pedagogy and didactics; Humaniora; Humanities; teacher research; primary elementary school; scaffolding; discussions of literature; reading log; reading strategies; The teaching of literature; Community of readers; envisionments; Pedagogik; didaktik; Teacher education; Lärarutbildning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; community of readers; envisionment-building classroom; the teaching of literature; reading together; scaffolding in reading instruction;

  Sammanfattning : När yngre skolelevers läsning i skolan uppmärksammas är det oftast olika läsmetoder som undersöks och diskuteras. I denna avhandling står emellertid yngre elevers läsning av skönlitteratur i centrum. I ett klassrum där olika litteraturpedagogiska redskap används undersöks litteraturarbetets möjligheter. LÄS MER