Sökning: "enkät i"

Visar resultat 1 - 5 av 178 avhandlingar innehållade orden enkät i.

 1. 1. I välfärdens skugga : socialt arbete med barn i Sverige och England

  Författare :Elinor Brunnberg; Björn Gustavsson; Knut Sundell; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; socialt arbete; professionell bedömning; barnmisshandel; vinjett; status; England; social work; assessment; child abuse; vignette; status; England; Social work; Socialt arbete; Social sciences; Socialvetenskap; Children; Barn; Family research; Familjeforskning; Research on Europe; Forskning om Europa; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva skillnader och likheter i socialtjänstens och Personal social services arbete med barn i Sverige och England. Vid insamlandet av det empiriska materialet har två lokala områden - Örebro och Leicestershire framförallt fokuserats. LÄS MER

 2. 2. IT i lokalsamhället : konsumentmakt eller operatörsdominans

  Författare :Stig Gustavsson; Ulf Keijer; Magnus Rönn; Mats Edenius; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; IT -infrastruktur; lokalsamhälle; öppna bredbandsnät; lokala nät; samhällsplanering; boende;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med detta arbete var att studera  villkoren för att stärka  konsumenten s, den enskilde medborgarens, den boendes inflytande gentemot de kommersiella IT-aktörerna i samband med bredbandsutbyggnad i svenska kommuner. Det har varit  konsumentnyttan  vid utbyggnad av bredbandsnäten i svenska lokalsamhällen som har varit förem ålet för den föreliggande studien. LÄS MER

 3. 3. Gestaltningsprogram i stadsutvecklingsprojekt

  Författare :Elisabeth Tornberg; Magnus Rönn; Anne Katrine Geelmuyden; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Architectural analysis; architectural program; property developer discourse; discourse analysis; aesthetic design program; municipality planning; architectural quality programs; planning process; road movie; city development; city environment program; traffic planning discourse analysis; instrument of evaluation; road architecture; Arkitekturdiskurs; arkitekturprogram; byggherrediskurs; diskursanalys; gestaltningsprogram; kommunal planering; kvalitetsstyrning; planeringsprocess; road movie; stadsutveckling; stadsmiljöprogram; trafikplaneringsdiskurs; utvärderingsinstrument; vägarkitektur; Architecture; Arkitektur;

  Sammanfattning : This licentiate thesis on architecture addresses how the state and municipalities use programs that deal with the design process in town planning projects. The author describes the process of creating an aesthetic design program and also studies a completed aesthetic design program. LÄS MER

 4. 4. Dilemmas in palliative chemotherapy when approaching end-of-life

  Författare :Ulla Näppä; Bertil Axelsson; Birgit H Rasmussen; Olav Lindqvist; Gunilla Enblad; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; cancer; chemotherapy; decision-making; dilemma; palliative care; performance status; questionnaire; registered nurse; kyselylomake; ongelma; palliatiivinen hoito; päätöksenteko; sairaanhoitaja; sytostaattihoito; syöpä; yleistila; allmäntillstånd; beslutsprocess; cancer; cytostatika; dilemma; enkät; palliativ vård; sjuksköterska; onkologi; Oncology;

  Sammanfattning : Background When cure is no longer possible, medical care should aim for a transition to palliative care regardless of disease. Patients with incurable cancer are often treated with palliative chemotherapy (PCT), starting with the intent to prolong life and increase quality of life. LÄS MER

 5. 5. Att leda i kommunal äldreomsorg : Om arbetsledares handlingsutrymme, handlingsfrihet och skilda lojaliteter - exemplet Halland

  Författare :Ingrid Karlsson; Jan Petersson; Per Albinsson; Cecilia Henning; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ledarskap; första linjens chef; vinjettstudie; top down; top up; konflikter; dilemman; äldreomsorg; handlingsutrymme; handlingsfrihet; lojalitet; sorti; organisationskultur; institutionalisering; formella och informella regler; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The middle management position in the care of the elderly is the focus of this licentiate dissertation. The aim was to develop knowledge about the constraints within which the middle manager is able to act and which freedom of action he/she has. LÄS MER