Sökning: "enclave culture"

Hittade 1 avhandling innehållade orden enclave culture.

  1. 1. Med främmande bagage : tankar och erfarenheter hos unga människor med ursprung i en annan kultur eller Det postmoderna främlingskapet

    Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

    Författare :Christina Spännar; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociologi; second language; Immigrant youth; reflexivity; egological intersubjectivity; postmodern; cross-cultural life-world; awareness; identity; enclave culture; status change; Alfred Schutz; Sociology; Zygmunt Bauman; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Allt fler ungdomar i vårt land, liksom i många andra länder, lever i vardagen med mer än en kultur. En femtedel av eleverna i den svenska skolan är antingen själva födda i ett annat land eller har minst en förälder med utländsk bakgrund. LÄS MER