Sökning: "en skola för alla"

Visar resultat 1 - 5 av 62 avhandlingar innehållade orden en skola för alla.

 1. 1. En skola för eller med alla : en kommuns arbete för att nå sina mål

  Författare :Inga-Lill Matson; Jane Brodin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Utbildningsmål; Specialundervisning; Särskolan; Integrerad undervisning för personer med funktionsnedsättning; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En skola för alla - gäller det alla? : Statliga styrdokuments betydelse i skolans verksamhet

  Författare :Ulla Gadler; Leif Lindberg; Håkan Jenner; Christer Jacobson; Henning Johansson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; A school for everyone; steering documents; equivalent education; steering process; official; school leaders; special needs teachers; pupil assistants; knowledge appropriation; knowledge transfer; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : The thesis aim is to visualize and understand what happens to intentions formulated in national steering documents to be interpreted and implemented in schools to give every pupil without exception access to an equivalent education.   The principal starting point is that the individual official, or “street bureaucrat”, working inside school is the key person in interpreting steering document content. LÄS MER

 3. 3. Prövningen av en skola för alla : nationella provet i matematik i det tredje skolåret

  Författare :Anette Bagger; Gunnar Sjöberg; Eva Silfver; Johan Lithner; Christian Lundahl; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; National test; Mathematics; Third grade; Special needs; Special support; Student in need of support; Discourse; Pupil; Teacher; Nationella prov; matematik; test; i behov av stöd; tredje skolåret; stöd; pedagogiskt arbete; educational work; nationella prov;

  Sammanfattning : This thesis presents the contribution to research that my doctoral education led to. My starting point was a large scale qualitative research project (here after called the VR-project) which reviewed the implementation of national tests in the third grade on the subject of mathematics. LÄS MER

 4. 4. Talet om en skola för alla : pedagogers meningskonstruktion i ett politiskt uppdrag

  Författare :Inger Assarson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school; discourse analysis; political rhetoric; inclusion; special needs;

  Sammanfattning : En skola för alla, som skolpolitiskt mål, har formats i ett större socialt sammanhang där demokratisering och välfärdsstatens framväxt har varit viktiga inslag. Som retorik är dess funktion att samla olika gruppers förhoppningar i en gemensam strävan efter något som skulle kunna bli bättre. LÄS MER

 5. 5. Ungas erfarenheter av skola, samhällsvård och vuxenblivande : En studie av fem livsberättelser

  Författare :Ylva Spånberger Weitz; Anders Gustavsson; Thomas Lindstein; Ingrid Höjer; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; life stories; out-of-home care; youths; transition to adulthood; school; social work; sense of belonging; comprehension work; livsberättelser; samhällsvård; ungdomar; vuxenblivande; skola; socialt arbete; hemmatillhörighet; förståelsearbete; Social work; Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att fördjupa kunskapen om skolsituationen för barn och ungdomar i samhällsvård samt att fördjupa kunskapen om de processer varigenom de unga finner vägar genom skolan och samhällsvården mot ett självständigt liv som unga vuxna. Studien har genomförts i fem svenska storstadskommuner. LÄS MER