Sökning: "emotionsarbete"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet emotionsarbete.

  1. 1. Loyalty Work : Emotional interactions of defence lawyers in Swedish courtrooms

    Författare :Lisa Flower; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-10-05]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Loyalty; law; emotional regime; emotion; facework; emotion work; teamwork; Lojalitet; lagen; emotionsregim; emotion; facework; emotionsarbete; teamwork;

    Sammanfattning : Försvarsadvokaters arbete utspelar sig i emotionellt laddade men emotionellt begränsade situationer. Detta är särskilt påtagligt i brottmålsrättegångar. Upprivna klienter, oförutsebara avbrott, skakande bevis, emotionella målsägande, till och med moralisk misstänksamhet förväntas hanteras på ett korrekt och passande sätt. LÄS MER