Sökning: "emotionellt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden emotionellt arbete.

 1. 1. Hot, våld och emotionellt arbete på de särskilda ungdomshemmen : Personalens berättelser

  Författare :Peter Andersson; Carolina Överlien; Marie Sallnäs; Anders Bruhn; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Youth institution; Staff perspective; Violence; Emotional work; Feeling rules; Narrative; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to describe how staff working at secure units define violence, the ways in which they say violence affects them emotionally, and the ways they emotionally handle violence. The secure units (särskilda ungdomshem) are managed by the Swedish National Board of Institutional care (Statens Institutionsstyrlese, SiS). LÄS MER

 2. 2. Mellan evidens och reflektion : om professionellt lärande i socialtjänstens familjebehandlande arbete

  Författare :Jennie Ryding; Emma Sorbring; Inga Wernersson; Anette Bolin; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Reflection; evidence-based practice; EBP; knowledge development; professional learning; social work; Reflektion; EBP; professionellt lärande; kunskapsutveckling; socialt arbete; Barn- och ungdomsvetenskap; Child and Youth studies; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande; Socialt arbete; Social work;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om professionellt lärande och utveckling i familjebehandlande socialt arbete. Mer specifikt fokuseras reflektion och evidensbaserad praktik (EBP). Socialt arbete är en komplex och dynamisk praktik vilket ställer krav på många olika förmågor hos de professionella. LÄS MER

 3. 3. Berättelser om tillhörighet : om barn med migrationsbakgrund på en mindre ort

  Författare :Birgitta Ljung Egeland; Marie Karlsson; Maria Hjalmarsson; Christina Olin-Scheller; Karin Aronsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Narratives; sense of belonging; children; migration; non-urban community; dilemmatic space; conditions; means of action; positioning; emotions; narrative resources; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This doctoral thesis centres on children of immigrant background, who live and go to school in a non-urban community. The emphasis is on their narrated experience of a sense of belonging in and out of school. LÄS MER

 4. 4. Självmordsförsök bland narkotikamissbrukare

  Författare :Eva Johnsson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social problems and welfare; social integration.; stigmatisation; moral career; addiction; self identity; emotions; interaction; labelling theory; drug career; drug abuse; suicide attemp; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe suicide attempts in a group of drug abusers who previously had received treatment of their addiction. Another aim is to interpret and analyse the life situations that the individual associates with the suicide attempt. LÄS MER

 5. 5. "Other Guys Don't Hang Out Like This" : Gendered Friendship Politics Among Swedish, Middle-Class Men

  Författare :Klara Goedecke; Roger Klinth; Jenny Björklund; Jeff Hearn; Sasha Roseneil; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Masculinity; men; gender; friendship; male friendship; intimacy; disclosing intimacy; conversations; self-development; lads; emotion work; positioning; queer temporalities; friendship temporalities; homosociality; gender equality; Sweden; interview interaction; qualitative interviews; cross-sex interviews; politics; gender politics; masculine positions; middle-class; class; niceness; homophobia; Manlighet; män; genus; genusforskning; vänskap; manlig vänskap; intimitet; samtal; personlig utveckling; grabbar; grabbighet; emotionellt arbete; homosocialitet; könsroller; jämställdhet; Sverige; intervjuinteraktion; kvalitativ metod; forskningsmetodik; queer temporalitet; vänskapstemporalitet; intervjuinteraktion; intervjuer med män; politik; genuspolitik; maskulina positioner; medelklass; klass; svenskhet; trevlighet; homofobi; Genusvetenskap; Gender Studies;

  Sammanfattning : The overarching aim of this thesis is to deepen the understanding of men’s friendships, in relation to gender, sexuality, power, masculine positions, feminisms and gender equality. The thesis draws upon in-depth interviews conducted individually and with pairs of men, between 25 and 49 years old, predominantly well-educated, white, straight and working white-collar or cultural jobs, twenty in total. LÄS MER