Sökning: "emotionell utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden emotionell utveckling.

 1. 1. Development of the Stress Strategy Test as a personnel selection instrument

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Rolf Federmann; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; military personnel selection.; stress; cognition; personality; personnel selection; Serial Colour Word Test; Stroop effect; Stroop test; Stress Strategy Test;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen beskriver utvecklingen av ett personlighetstest, Stress Strategy Test (SST), och hur detta test kan skilja på olika personer utifrån personlighet och de särskilda kognitiva strategier de använder sig av. Det relateras också till ett begåvningstest och psykologintervju av över tretusen individer. LÄS MER

 2. 2. Värdeskapande produktutveckling i tjänsteintensiva företag en kvalitativ och vardagsorienterad studie om produktutvecklingsarbete i en era när kunder i allt högre grad betalar för ogripbara, men ändå högst förnimbara och värdeskapande, aspekter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Karin Dahlström; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Produktutveckling; Tjänsteutveckling; Tjänsteintensiva företag; Värdeskapande; Service Management; Kvalitet; Kunskap Meningsskapande; Tjänsteinnovation; Business Administration; företagsekonomi; tjänsteutveckling; tjänsteintensiva företag; värdeskapande; service management; kvalitet; kunskap meningsskapande; tjänsteinnovation;

  Sammanfattning : SammanfattningKunder betalar i allt högre grad för ogripbara, men ändå högst förnimbara och värdeskapande, aspekter. Viktiga sådana aspekter är tjänster och service, men även aspekter av sinnlig, emotionell, ekonomisk, upplevelsemässig, etisk, estetisk, miljömässig, kvalitetsmässig, identitetsstärkande, social och kulturell karaktär. LÄS MER

 3. 3. Group supervision in nursing care : a longitudinal study of psychiatric nurses' experiences and conceptions

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö School of Education, Dept. of Educational and Psychological Research

  Författare :Barbro Arvidsson; Högskolan i Halmstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; phenomenography; nursing care; professional competence; Pedagogy and didactics; Group supervision; psychiatric nurse; intervention study; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Inom hälso- och sjukvården betonas att vården ska ges utifrån ett patientorienterat sätt. Om sjuksköterskor skall kunna ge patienten god omvårdnad, måste de själva ha en god arbetssituation. LÄS MER

 4. 4. Political comedy engagement : Genre work, political identity and cultural citizenship

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö School of Education, Dept. of Educational and Psychological Research

  Författare :Joanna Doona; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-08-16]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; political comedy; audiences; satire; engagement; citizenship; cultural citizenship; genre; hybridity; identity;

  Sammanfattning : Politisk komedi är en hybridgenre där politiska nyheter och analyser blandas med komedi och underhållning. Allt eftersom politisk komedi ökar i popularitet – i de flesta medieformer och nationella kontexter – arbetar forskare med att förstå dess roll i relation till medborgarskap, och det kan konstateras att genren utmanar den vetenskapliga förståelsen av politiska medier och medborgarskap. LÄS MER

 5. 5. “I feel like I do not exist” - Adolescent Dissociative Experiences and the Importance of Trauma Type, Attachment, and Migration Background

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö School of Education, Dept. of Educational and Psychological Research

  Författare :Sabina Gusic; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-03-23]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adolescent; dissociation; trauma; attachment; war; refugee; posttraumatic stress; ungdomar; dissociation; trauma; anknytning; krig; flyktingar; posttraumatisk stress;

  Sammanfattning : Vissa ungdomar som upplevt potentiellt traumatiserande händelser kan utveckla dissociationssymptom. Under gynnsamma förhållanden har människor en förmåga att integrera känslor, tankar, sinnesintryck och minnen av livshändelser in i en adaptiv och sammanhängande självbild och berättelse om självet. LÄS MER