Sökning: "emma jonasson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden emma jonasson.

  1. 1. Tumor cell heterogeneity profiling using single-cell analysis

    Författare :Emma Jonasson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; tumor heterogeneity; single-cell analysis; cancer stem cells;

    Sammanfattning : Cancer is a diverse disease with large variations between tumor types and patients regarding tumor progression and prognosis. Additionally, most individual tumors are heterogeneous, containing subpopulations of cells with various characteristics. LÄS MER