Sökning: "emissioner"

Visar resultat 1 - 5 av 55 avhandlingar innehållade ordet emissioner.

 1. 1. Förarstöd för lägre bränsleförbrukning och minskade emissioner. Utvärdering av två system

  Detta är en avhandling från Lunds Universitet, Tekniska högskolan i Lund, Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Hanna Larsson; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; bränsleförbrukning; emissioner; körmönster; Förarstöd; körstil; accelerationer; vägval;

  Sammanfattning : Det krävs åtgärder på flera nivåer för att minska utsläppsnivåerna från vägtrafiken. I denna uppsats studeras möjligheten att använda förarstöd för att minska den totala bränsleförbrukningen och emissionerna. LÄS MER

 2. 2. Chemical emissions from building structures emission sources and their impact on indoor air

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Annika Glader; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; indoor air quality; VOC; building structures; emissions; health effects; moisture damage; PCA; OPLS; inomhusluft; VOC; konstruktioner; emissioner; hälsoeffekter; byggnadsmaterial; fuktskada; PCA; OPLS; Occupational and Environmental Medicine; arbets- och miljömedicin;

  Sammanfattning : Chemical compounds in indoor air can adversely affect our comfort and health. However, in most cases there is only a limited amount of information available that can be used to assess their health risk. Instead the precautionary principle is often applied, i.e. LÄS MER

 3. 3. Non-Exhaust PM10 and Road Dust

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Joacim Lundberg; KTH.; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Civil and Architectural Engineering; Byggvetenskap; Road Dust; Abrasion Wear; Road Surface Macro Texture; Mean Profile Depth; Mean Texture Depth; Emissions; Abrasion Wear Model; NORTRIP; PM10; Air Quality; Particles; Vägdamm; Vägslitage; Dubbslitage; Textur; Emissioner; Slitagemodell; NORTRIP; PM10; Partiklar; Luftkvalitet; 15 Road: Environment; 15 Road: Environment; Dust; Inhalable particle; Pavement; Tyre; Wear; Abrasion; Health;

  Sammanfattning : Icke-avgasemissioner av PM10 är ett problem i urbana miljöer länkat till flera hälsoaspekter. Dessa emissioner kan relateras till beläggningars egenskaper. Även resuspension av vägdamm från ytor är av betydelse och beror på både trafiken och meterologin. LÄS MER

 4. 4. Chemical emissions from concrete

  Detta är en avhandling från Division of Building Materials, LTH, Lund University

  Författare :Kristina Hjellström; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; miljöpåverkan; mätmetoder; emissioner; flyktiga organiska föroreningar; betong; VOC; emissionsmätningar;

  Sammanfattning : The major part of this work deals with a new method for quantification of VOCs in concrete. There is a need for this type of quantification due to the development in cement and concrete production using plasticizing agents and fillers for improved rheological properties, and alternative fuels and waste materials to reduce the environmental impact of cement production. LÄS MER

 5. 5. Road Surface and Tyre Interaction Functional Properties affecting Road Dust Load Dynamics and Storage

  Detta är en avhandling från Division of Building Materials, LTH, Lund University

  Författare :Joacim Lundberg; Sigurdur Erlingsson; Mats Gustafsson; Xavier Querol; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Road dust; Road abrasion wear; Studded tyre abrasion wear; Texture; Emissions; Abrasion wear model; NORTRIP; PM10; Particles; Stone Mastic Asphalt – SMA; Porous Pavements; Double Layered Porous Asphalt Concrete – DLPAC; Road traffic noise; Rolling Resistance; Friction; Holistic; Function; Functional properties; Functional demands; Temporal variation; Spatial variation; Vägdamm; Vägslitage; Dubbdäcksslitage; Textur; Emissioner; Slitagemodell; NORTRIP; PM10; Partiklar; Asfaltsbetong; stenrik - ABS; Dränerande beläggning; Dubbeldränerande beläggning; Buller; Rullmotstånd; Friktion; Holistisk; Funktion; Funktionskrav; Tidsvariation; Rumsvariation; Civil and Architectural Engineering; Byggvetenskap; Building Materials; Byggnadsmaterial;

  Sammanfattning : Luftburna partiklar (PM) är ett problem för människans hälsa, där flertalet samband mellan negativa hälsoeffekter finns mellan luftföroreningar finns, bland annat för respiratoriska sjukdomar, lungcancer och kardiovaskulära sjukdomar med flera. I länder där dubbdäck används, till exempel Sverige, Finland och Norge, och sandning av vägar och gator genomförs vintertid för att säkerställa god friktion kommer en betydande andel av partiklarna från vägslitage och nedkrossning av sand vilket bidrar till PM10. LÄS MER