Sökning: "elevuppfattningar"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet elevuppfattningar.

 1. 1. Uppfattningar och upplevelser av bedömning i grundskolan

  Författare :Maj Törnvall; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; elevuppfattningar; grundskola; kunskapsbedömning; läraruppfattningar;

  Sammanfattning : Det centrala i föreliggande studie är att utröna lärares och elevers uppfattningar och upplevelser av bedömning i skolan. Lärare och elever är involverade i bedömning av kunskaper och kunskapsutveckling, varför det är av vikt att båda parters uppfattningar synliggörs, vilket i sin tur kan bidraga till en helhetsbild av bedömningsfenomenet. LÄS MER

 2. 2. Motiverande grundskolemiljö med fokus på klassrummet

  Författare :Therese Vincenti Malmgren; Malmö högskola; []
  Nyckelord :attitudes; compulsory school; influence-effect; Lpo 94; motivating environment; responsibility; self-confidence; teacher competence; teacher relationships;

  Sammanfattning : Föreliggande arbetes övergripande syfte är att visa på faktorer/begrepp viktiga för en motiverande grundskolemiljö med fokus på klassrummet då analysen baseras på läroplansmålsättningar. Mer differentierade och explicit uttryckta syften för detta arbete utgörs inledningsvis av att dels undersöka hur elever och skolledare uppfattar att skolan uppnått målen i läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 1994), dels att utifrån Lpo 94 identifiera och analysera viktiga begrepp i skolmiljön och sedan granska dessa i en sambandsanalys. LÄS MER

 3. 3. Motiverande grundskolemiljö med fokus på klassrummet

  Författare :Therese Vincenti Malmgren; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; compulsory school; lärarkompetens; Lpo 94; grundskola; attityder; lärarrelationer; Attitudes; medinflytande-påverkan; motiverande miljö; teacher relationships Ansvar; självförtroende; self-confidence; responsibility; motivating environment; teacher competence; influence-effect;

  Sammanfattning : The prime purpose of the work in hand is to present factors/concepts important in generating a motivating environment in our compulsory school system, with a focus on the classroom, the analysis being based on the goals stated in the national curriculum. Expressed in greater and more explicit detail, the purpose of this study was initially to a)investigate how pupils and school principals perceive that schools have achieved the goals of the curriculum for the compulsory school system (Swedish Ministry of Education, 1994), and b), with reference to Lpo 94 identify and analyse important concepts in the school environment and then study these in a correlation analysis. LÄS MER