Sökning: "elevers"

Visar resultat 1 - 5 av 279 avhandlingar innehållade ordet elevers.

 1. 1. Elevers skolanpassning : teoretisk approach : metod att fastställa elevers anpassning : studier av personlighets- och miljöfaktorers anpassningsrelation

  Författare :John Blomqvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Åldersblandning i skolan : elevers erfarenheter

  Författare :Monika Vinterek; Daniel Kallos; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; school; pupils; education; phenomenology; hermeneutic; life-world; interview; mixed-age; multi-age; ungraded; nongraded; combination class; vertical grouping; relationship; fenomenologi; intervju; livsvärld; skola; utbildning; skolhistoria; elever; årskursblandad; årskurslös; åldersintegrerad; klass; undervisning; B-form; relationer; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; pedagogiskt arbete; educational work; Educational work;

  Sammanfattning : Mixing ages in school classes became more and more common during the last dec-ades of the 20th century. From being a way to organise classes out of necessity they have now come to be something which is implemented on the basis of pedagogical arguments. LÄS MER

 3. 3. Utsatta elevers maktlöshet : en studie om elevers sociala samvaro som förbättringsarbete i åk 8-9

  Författare :Hélène Jenvén; Kennert Orlenius; Emma Arneback; Odd Lindberg; Christina Osbeck; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social relations; peer groups; positions; norms; victimization; case study; action research;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to examine how everyday social interactions and relations in a school class in years 8-9 are experienced by pupils and teachers and how they can be understood and improved. The research design is an action research approach and is carried out as a case study involving four teachers and 24 pupils. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för elevers textskapande : En studie om digitala resurser, multimodalitet och elevers handlingsmöjligheter

  Författare :Helene Dahlström; Lena Boström; Ulla Damber; Per-Olof Erixon; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Agency; digital resources; literacy; multimodality; text making;

  Sammanfattning : Modern society is characterised by change. Humans’ ways of communicating have changed in many ways due to society’s social, linguistic, cultural and textual plurality. The digitalisation of society has contributed considerably to the changed conditions for communication and representation that have emerged. LÄS MER

 5. 5. Students’ Perspectives on Bullying

  Författare :Camilla Forsberg; Robert Thornberg; Marcus Samuelsson; Gunnel Colnerud; Christina Osbeck; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; bullying; students’ perspectives; interviews; bystander reactions; grounded theory; symbolic interactionism; mobbning; elevers perspektiv; intervju; grundad teori; symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis was to listen to, examine and conceptualise students’ perspectives on bullying. Students’ perspectives have not been commonly heard in research and less qualitative research has been conducted. LÄS MER