Sökning: "elevers motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden elevers motivation.

 1. 1. Motivationer, attityder och moderna språk : En studie om elevers motivationsprocesser och attityder vid studier och lärande av moderna språk

  Författare :Erik Cardelús; Tore Nilsson; Marianne Molander Beyer; Alastair Henry; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; motivation; attitudes; motivational processes; foreign language learning; mastery goals and achievement goals; intrinsic and extrinsic motivation; self-efficacy; triadic reciprocality; target language-related attitudes; Nyckelord på svenska motivation; attityder; moderna språk; narrativ; elever; språkdidaktik; Language Education;

  Sammanfattning : Motivations, Attitudes and Modern Languages. A study of students’ motivational processes and attitudes while learning foreign languages.This doctoral thesis investigates students’ motivational processes and attitudes while studying and learning foreign languages (FLs). LÄS MER

 2. 2. Historieintresse och historieundervisning : Elevers och lärares uppfattning om historieämnet

  Författare :Johan Hansson; Daniel Lindmark; Gun Marie Frånberg; Bengt Schüllerqvist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; History didactics; pedagogical content knowledge; subject matter knowledge; learning; teaching; teaching methods; history; teachers; students; pupils; compulsory school; upper secondary school; interest; motivaton; lessons; interview; survey study; Sweden; Geschichtsdidaktik; Historiedidaktik; pedagogik; ämneskunskaper; undervisningsmetoder; undervisningsinnehåll; lärostoff; historia; lärande; undervisning; lärare; elever; studenter; grundskola; gymnasieskola; intresse; motivation; intervju; enkätundersökning; Sverige; Subject didactics; Ämnesdidaktik; History subjects; Historieämnen; history and history teaching; historia med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This thesis studies teachers’ and students’ conceptions of history and history teaching and aims to explain the importance of an interest in history among teachers and students of the subject. Research on teachers’ conceptions (e.g. LÄS MER

 3. 3. "Kunskap är vad du vet, och vet du inte kan du alltid googla!" : elevers epistemic beliefs i naturvetenskaplig undervisningskontext

  Författare :Maria Lindfors; Mikael Winberg; Ewa Bergqvist; Shirley Simon; Ivar Bråten; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; problemlösning; kunskapssyn; lärandemål; lärandemiljö; simulering; motivation; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : One important goal of science education is to help students develop an adequate understanding of what science is and how it is done. An understanding of science includes epistemic beliefs, that is, individuals’ beliefs about the nature of knowledge, how knowledge is constructed, and how knowledge can be justified. LÄS MER

 4. 4. Formativ bedömning : en enkel match eller en svår utmaning? Effekter av en kompetensutvecklingssatsning på lärarnas praktik och på elevernas prestationer i matematik

  Författare :Erika Boström; Torulf Palm; Peter Nyström; Anders Jönsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Formative assessment; assessment for learning; mathematics; professional development; teacher practice; teacher growth; student achievement; motivation; expectancy-value theory; secondary school; Formativ bedömning; bedömning för lärande; matematik; kompetensutveckling; elevers prestationer; lärares lärande; motivation; expectancy-value theory; didactics of mathematics; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Research reviews have shown that the use of formative assessment in classroom practice can substantially improve student achievement. However, a strong research base about how to support teachers’ implementation of such formative classroom practice is lacking. LÄS MER

 5. 5. Musikelever på gymnasiets estetiska program : En studie av elevernas bakgrund, studiegång och motivation

  Författare :Maria Karlsson; Musikhögskolan i Malmö; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Musicology; SEM; gender; autonomy; achievement behaviour; goal orientation; self perception; attribution; motivation; Music; high school; Pedagogy; didactics; Musikvetenskap; Pedagogik; didaktik; motivation;

  Sammanfattning : In previous studies research on motivation in education has tended to be focused on attribution (perceived causes of success and failure), self perception, goal orientation and autonomy. This thesis aims to describe the background and schooling of music students and to measure their motivation for music education. LÄS MER