Sökning: "elever matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 75 avhandlingar innehållade orden elever matematik.

 1. 1. Grafisk och algebraisk representation : Gymnasieelevers förståelse av linjära funktioner

  Författare :Annika Pettersson; Igor Gachkov; Kerstin Pettersson; Lovisa Sumpter; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; mathematics education; linear function; graphic representation; scale; concept image; Matematik; Mathematics;

  Sammanfattning : This thesis concerns upper secondary students’ understanding of algebraic and graphic representation of linear functions. Components of the students’ concept images, so-called ‘concept elements’, were studied as a way to capture their understanding. LÄS MER

 2. 2. Inget klöver utan matematik : En studie av matematik i yrkesutbildning och yrkesliv

  Författare :Karolina Muhrman; Per Andersson; Song-ee Ahn; Viveca Lindberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics; vocational education; work life; curriculum; agriculture; curriculum theory; educational code; ethno-mathematics; Matematik; yrkesutbildning; yrkesliv; läroplan; lantbruk; läroplansteori; pedagogisk kod; transformeringsarena; etnomatematik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för aspekter som inverkar på relationen mellan yrkeselevers kunskaper och de kunskaper som behövs i yrkeslivet. Detta görs genom att undersöka olika aktörers perspektiv på yrkeslivets behov av  matematikkunskaper, matematikundervisning på yrkesprogram och utformningen av läroplanen Gy11. LÄS MER

 3. 3. Studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor

  Författare :Eva Pettersson; Inger Wistedt; Håkan Sollervall; Häggblom Lisen; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; gifted students; mathematics; mathematical abilities; talent development; social norms; socio-mathematical norms; teacher competence; case studies.; MATHEMATICS; MATEMATIK; Mathematical Education; Matematikdidaktik;

  Sammanfattning : The study aims to describe variation in the expression of students’ mathematical ability and the various ways in which their mathematical aptitude is acknowledged and supported by their teachers, parents and peers in a Swedish context. Ability is defined as a complex of various abilities each of which may be more or less pronounced in a given individual. LÄS MER

 4. 4. Matematikämnet och stadiebytet mellan grundskolan och gymnasieskolan : En enkät- och klassrumsstudie

  Författare :Niclas Larson; Christer Bergsten; Lisa Björklund Boistrup; Kirsti Hemmi; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics education; career choice; transition; framing; Matematik; undervisning; gymnasieval; stadiebyte; inramning;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att undersöka matematikutbildningen och matematikämnets roll i samband med stadiebytet från grund- till gymnasieskolan. Studien styrdes av två forskningsfrågor gällande den bild eleverna ger av matematikämnets betydelse för deras val av gymnasieprogram samt vad som karaktäriserar matematikutbildningen i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 1. LÄS MER

 5. 5. Exploring student collaboration during Data Generation in the Statistics Classroom : An Inferentialist Perspective

  Författare :Abdel Seidouvy; Maike Schindler; Ola Helenius; Dani Ben-Zvi; Örebro universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Inferentialism; Collaboration; Data generation; Statistics;

  Sammanfattning : This dissertation explores student collaboration during data generation in statistics. The first aim is to put the semantic theory of inferentialism to work and develop a theoretical lens for exploring student collaboration during data generation. LÄS MER