Sökning: "elecron crystallography"

Hittade 1 avhandling innehållade orden elecron crystallography.

  1. 1. Structural and functional studies of microsomal glutathione transferase 1

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Biosciences and Nutrition

    Författare :Peter J Holm; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2005]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Glutathione transferase; membrane protein; three-dimensional structure; elecron crystallography; hydrophobic binding stoichiometry; H D exchange mass spectrometry;

    Sammanfattning : The microsomal glutathione transferase 1 (MGST1) is present in high amounts in the endoplasmic reticulum (ER) as an integral homo-trimeric membrane protein with a molecular weight of 51.9 kDa. LÄS MER