Sökning: "ekonomisk historia bergsbruk"

Hittade 1 avhandling innehållade orden ekonomisk historia bergsbruk.

  1. 1. Järnbruken och ståndssamhället : institutionell och attitydmässig konflikt under Sveriges tidiga industrialisering 1700-1770

    Författare :Per-Arne Karlsson; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Iron industry; History; Sweden; Järnbrukshistoria; Sverige; 1700-1770; Industrialismen; Ståndsväsen; Bergsbruk;

    Sammanfattning : The present dissertation treats the problem of the stagnation of the Swedishiron industry during the 18th century. After a long period of expansionduring the 17th century, the parliament forbade a further enlargement ofbar iron production from the mid-18th century. LÄS MER