Sökning: "ekologisk mat"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden ekologisk mat.

 1. 1. Hållbarhet till middag en etnologisk studie om hur miljövänligt ätande praktiseras i vardagslivet

  Detta är en avhandling från Höör : Symposion Brutus Östlings bokförlag

  Författare :Matilda Marshall; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; etnologi; Sustainability; food; consumption; sustainable consumption; practices; social practice theory; practice bundles; organic food; local food; culture; everyday life; ethnography; ethnology; green distinction; green capital; hållbarhet; mat; konsumtion; hållbar konsumtion; praktiker; praktikteori; praktikknippen; ekologisk mat; lokalproducerad mat; kultur; vardagsliv; etnografi; etnologi; grön distinktion; grönt kapital; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Sustainability has become a conspicuous term in the public and political debate, as well as in the landscapes of consumption. This study focuses on how people understand and practice sustainability through food in their everyday life. LÄS MER

 2. 2. Ekologisk mat och psykisk hälsa

  Detta är en avhandling från Höör : Symposion Brutus Östlings bokförlag

  Författare :Elisabeth Von Essen; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i eko-psykologin och ett livsvärldsfenomologiskt perspektiv beskrivs unga vuxnas val av ekologisk mat som en naturbaserad form av självterapeutisk intervention för att förbättra psykisk hälsa. Syftet med undersökningen var att försöka förstå hur unga vuxna aktivt använder relationen mellan kropp och mat i vardagen som del av en strategi för att uppnå välbefinnande och bättre hantera existentiella problem och ängslan inför framtiden. LÄS MER

 3. 3. Modeling lichen performance in relation to climate scaling from thalli to landscapes

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anna V Jonsson Čabrajić; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Lichen; growth; model; micro-climate; hydration; activation; photosynthesis; respiration; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology Terrestrial ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestisk; limnisk och marin ekologi Terrestisk ekologi; ekologisk botanik; Ecological Botany;

  Sammanfattning : Lichens can colonize nearly all terrestrial habitats on earth and are functionally important in many ecosystems. Being poikilohydric, their active growth periods are restricted to periods when the thallus is hydrated from atmospheric water sources, such as rain, fog and high relative humidity. LÄS MER

 4. 4. Från mål till måltid Implementeringen av det politiska målet om 25 procent ekologisk mat i offentlig sektor år 2010– en fallstudie kring skolmaten i Växjö

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

  Författare :Lars Arvidsson; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; policy implementation; institutional framework; organization; street level bureaucracy; organic food; sustainable development; Växjö; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the implementation of a political aim – formulatedfrom a context of sustainable development. In 2006 both the Swedish national Parliament andthe municipality of Växjö (among others) stated that 25% of publically served food wouldstem from organic production by the end of 2010. LÄS MER

 5. 5. Behavior Change Towards a Sustainable Lifestyle – Effects of Interventions and Psychological Factors on Pro-Environmental Behaviors

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Kerstin Weimer; Mittuniversitetet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; values; attitudes; moral judgment competence; locus of control; sense of coherence; pro-environmental behavior; energy conservation; feedback; Relational Frame Theory; motives and barriers to behavior change; food consumption; organically produced food; nudging; värderingar; attityder; moralisk bedömningskompetens; kontroll-lokus; känsla av sammanhang; miljövänligt beteende; energibesparing; feedback; Relational Frame Theory; motiv och hinder för beteendeförändring; matkonsumtion; ekologiskt odlad mat; nudging;

  Sammanfattning : Climate changes due to human-caused global warming are serious challenges for the planet. Changes in individual human behavior towards more pro-environmental actions are thus highly necessary. Human behavior is complex, however, and promoting behavior change requires a solid understanding of how people behave in different situations and contexts. LÄS MER