Sökning: "efterfrågestyrning"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet efterfrågestyrning.

 1. 1. Demand Flexibility for the Simultaneous Provision of Multiple Services : Tapping the Potential of Controllable Electric Loads for Frequency Reserves and Energy Arbitrage

  Författare :Lars Herre; Lennart Söder; Qiuwei Wu; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; aggregator; chance constrained optimisation; demand response; de-mand response provider; demand side management; frequency reserves; load control; stochastic optimization; aggregator; riskbegränsad optimering; efterfrågestyrning; leverantör av efterfrågesvar; efterfrågeflexibilitet; frekvensreserver; laststyrning; stokastisk optimering.; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : Power systems with increasing shares of renewable energy sources require sufficient flexibility sources. One source of flexibility for future power systems is constituted by flexible electric loads. The concept of demand response captures the utilization of demand side flexibility to provide services to the power system. LÄS MER

 2. 2. Lokal kollektivtrafik på samhällsekonomisk grundval

  Författare :Anders Ljungberg; Jan Owen Jansson; Bengt Mattsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Local public transport; Cost-benefit analysis; Straighter bus-routes; Staggered school hours; Peak-load pricing; Zero fare; Lokal kollektivtrafik; Samhällsekonomisk kalkyl; Varierad skolstart; Optimal prissättning; Nolltaxa; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : Förutom i Stockholm uppvisar den lokala kollektivtrafiken en nedåtgående trend i trafikutvecklingen, trots en årlig subvention om 10 miljarder kronor. Drift av lokal kollektivtrafik i mindre och medelstora städer baserat på samhällsekonomiska kriterier skulle bl a medföra en prispolitik som kräver en subvention om drygt 50%. LÄS MER