Sökning: "educational linguistics"

Visar resultat 1 - 5 av 55 avhandlingar innehållade orden educational linguistics.

 1. 1. Textteori för läsforskare

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Christian Mehrstam; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Text theory; reader-response theory; reception æsthetics; systems; Litteraturvetenskap; Literary studies;

  Sammanfattning : The dissertation examines a prevalent problem in reception studies: how can we actually observe and describe the text (defined as an element that enables and restricts reading experiences) as either given and transcendent to any reading practice or as uniquely produced in each reading? The author tries to find a solution by aid of Wittgenstein's philosophy of language, Kenneth Burke's socio-rhetorics and Niklas Luhmann's systems theory. These perspectives are discussed in turn and tested in readings of a few pages on Mayakovsky and futurism taken from a textbook. LÄS MER

 2. 2. Språkpraktiker i naturkunskap i två mångkulturella gymnasieklassrum. En studie av läroprocesser bland elever med olika förstaspråk

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Gun Hägerfelth; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Scandinavian languages and literature; undervisning i främmande språk; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; Applied linguistics; foreign languages teaching; Teacher education; Lärarutbildning; sociosemiotics; Vygotskij; Halliday; ethnography of speaking; functional grammar; cohesion; socio-cultural theory; momological; dialogical; sociolingvistik; Nordiska språk språk och litteratur ; language use; patterns of language use; particpation patterns; interaction; second language; science classroom;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to investigate how language is used in the school subject Natural Science in two multi-cultural upper seconday classrooms. Previous research points to the fact that second language students are not successful in their school work. The reason usually given is the students' inadequate knowledge of their second language. LÄS MER

 3. 3. Svensklärares skrivdidaktiska kunskapsbildning Blivande och tidigt verksamma gymnasielärare i svenska talar om skrivundervisning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Helen Winzell; Bengt-Göran Martinsson; Suzanne Parmenius Swärd; Anna Malmbjer; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; PCK; subject matter knowledge; writing; Swedish teacher; prospective teacher; upper secondary school; didactics; local and global; writing instruction; the teaching of writing;

  Sammanfattning : The teaching of writing is a central task for teachers of Swedish and it is a complex activity which requires knowledge of different areas such as language, communication, and text. The aim of this licentiate’s dissertation is to investigate when and how the knowledge needed for the teaching of writing is developed in teacher education as well as during the first years of teaching. LÄS MER

 4. 4. Lässvårigheter, språklig förmåga och skolresultat i tidiga skolår en undersökning av 44 elever i årskurs 2 till 3

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Maria Levlin; Kirk Sullivan; Åke Olofsson; Jakob Åsberg; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; reading difficulties; oral language comprehension; reading comprehension; educational outcome; Swedish national tests; learning; Lässvårigheter; språkförståelse; läsförståelse; skolresultat; nationella prov; lärande; Linguistics; lingvistik;

  Sammanfattning : I skolverkets rapporter framkommer att ca 15-20 % av eleverna inte klarar nationella proven i grundskolan. Varje år går även alltför många elever ut grundskolan utan behörighet till något av de nationella gymnasieprogrammen. LÄS MER

 5. 5. International large-scale assessments and mathematics textbooks in a curriculum reform process Changes in lower secondary school algebra in Sweden 1995–2015

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kristina Palm Kaplan; Johan Prytz; Kajsa Bråting; Astrid Pettersson; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; curriculum reform; algebra; textbooks; international assessment; TIMSS; secondary school; test validity; student achievement.; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : Reforming a curriculum entails more than simply launching new steering documents: it includes the development of new materials, evaluation of reform and identification of needs for further action. Drawing from algebra material surrounding the 2011 Swedish curriculum reform, this thesis contributes to understanding the process of curriculum reform concerning mathematics textbooks and international large-scale assessments. LÄS MER