Sökning: "e-förvaltning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet e-förvaltning.

 1. 1. Reassembling Local E-Government : A study of actors’ translations of digitalisation in public administration

  Författare :Mariana S. Gustafsson; Elin Wihlborg; Bo Persson; Antonio Cordella; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Local e-Government; digitalisation; network governance; translation; tensions; Kommunal förvaltning; digitalisering; nätverksstyrning; översättning; spänningar;

  Sammanfattning : The digitalisation of society decidedly affects public administration. Swedish public administration has long worked with information technologies for an effective and improved management of public services. But new and increased use of information technologies in society poses new challenges. LÄS MER

 2. 2. En legitim (elektronisk) förvaltning? : Om IT-utveckling i kommunal förvaltning

  Författare :Gabriella Jansson; Gissur Ó. Erlingsson; Elin Wihlborg; Jan Olsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; E-government; public administration; legitimacy; local government; municipality; public e-services; institutionalism; E-förvaltning; offentlig förvaltning; legitimitet; kommuner; e-tjänster; organisering; pragmatisk institutionalism;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker utvecklingen av en elektronisk förvaltning ur ett legitimitetsperspektiv. Det övergripande syftet är att analysera den reella och potentiella förändring som e-förvaltning innebär för den offentliga förvaltningens legitimitetsgrunder, både i form av hur e-förvaltning har formulerats som idé, och hur det konkret har gått till när e-förvaltning har implementerats i praktiken. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering i den offentliga förvaltningen : IT, värden och legitimitet

  Författare :Ester Andréasson; Elin Wihlborg; Ulf Melin; Gun Hedlund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; e-government; public administration; digitalisation; legitimacy; values; IT; public reform; e-förvaltning; offentlig förvaltning; digitalisering; legitimitet; värden; IT; reform;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle där elektronisk information och kommunikation får en allt större betydelse både i vardags- och arbetslivet. I föreliggande avhandling studeras den utveckling som innebär att offentliga organisationer digitaliseras, det som kan kallas för e-förvaltning. LÄS MER

 4. 4. The Role of Enterprise Architecture in Local eGovernment Adoption

  Författare :Andreas Ask; Fredrik Karlsson; Karin Hedström; Eva Söderström; Örebro universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; electronic government; e-government; eGovernment; electronic services; e-services; eService; new public management; NPM; 24 7 agency; convergence; goal-achivement; project management; Enterprise Architecture; EA; elektronisk förvaltning; eFörvaltning; e-förvaltning; elektroniska tjänster; eTjänster; e-tjänster; konvergens; måluppfyllelse; Informatik; Informatics;

  Sammanfattning : eFörvaltning ses som ett medel för att göra kommunalt förvaltningsarbete mer effektivt och interoperabelt. Dock begränsas kommuner av oförmåga att uppnå det vilket försvårar genomförandet av deras uppdrag. LÄS MER

 5. 5. Public e-Service Stakeholders : A study on who matters for public e-service development and implementation

  Författare :Ida Lindgren; Karin Axelsson; Göran Goldkuhl; Leif Flak; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public e-service; stakeholders; e-government; user involvement; Offentliga e-tjänster; intressenter; e-förvaltning; användarmedverkan;

  Sammanfattning : Public e-services are progressively used as a means for governmental agencies to interact and exchange information with citizens and businesses. These services are typically Internet-based and are meant to fulfill the three overarching objectives of egovernment; (1) to improve citizens’ interactions with the government, (2) to make governmental organizations more efficient and effective, and (3) to increase the transparency of government and lead to a more democratic society. LÄS MER